Nabavka usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine na izgrađenim objektima na autocesti A1 i u uredu u Mostaru, i prijevoz novca sa naplatnih stanica do banke blindiranim vozilom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-2-1-277/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Senada Lizde
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska po{ta: info@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: tri (3) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 5.000.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca
blindiranim vozilom
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine na izgrađenim objektima
na autocesti A1 i u uredu u Mostaru, i prijevoz novca sa naplatnih
stanica do banke blindiranim vozilom.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
pojedinačni godišnji ugovori
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
izgrađeni objekti na autocesti A1 i ured u Mostaru
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar-Operativni ured
Sarajevo; Dubrovačka 6; Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan u
periodu od 09:00 do 16:00 sati na adresama Braće Fejića bb, Mostar
i Dubrovačka 6 Sarajevo ili dostaviti putem pošte, predočenjem
zahtjeva i potvrde o uplati.
Iznos uplate: 20,00 KM
Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank d.d.
Svrha doznake: Otkup TD za fizičku i tehničku zaštitu
Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. ;Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Senada Lizde
Adresa: Dubrovačka 6
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033277911
Faks: 033277942
Elektronska po{ta: l.senada@jpautoceste.ba
Internet adresa:www.jpautoceste.ba
(A-8035-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: