Nabavka usluga fizičke i tehničke zaštite novca i vrijednosti u prijenosu i prijevozu, fizičkog osiguranja objekata, nadzora i alarmnog povezivanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-2-1-129/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Stipo Petričević
Adresa: Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445030
Faks: 036445150
Elektronska po{ta: stipo.petricevic@post.ba
Internet adresa:www.post.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od obostranog
potpisivanja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 280.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga fizičke i tehničke zaštite novca i vrijednosti u
prijenosu i prijevozu, fizičkog osiguranja objekata, nadzor i
alarmno povezivanje PU na dojavni centar zaštitarske agencije za
potrebe HP d.o.o. Mostar
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sukladno TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno TD
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 5.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:10.6.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:05
Mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je dostupna radnim danom od 7.30 do
16.00 na adresu Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predočenje
dokaza o uplati novčane naknade u iznosu od 15 KM na ‘iro račun
br. 3381002202006334 kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s
naznakom Uplate za troškove Tenderske dokumentacije
D-01-2142-2/14. Ponuditelji su uz uplatnicu dužni dostaviti
podatke:naziv tvrtke, točna adresa,broj telefona, ID broj i PDV
broj. Ponuditelji koji nisu u mogućnosti preuzeti TD osobno dužni
su na adresu Ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev sa svim
navedenim podacima i kopiju dokaza o uplati naknade, nakon čega
će im dokumentacija biti poslana traženim putem
(A-7175-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: