Nabavka usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZE-DO
KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 193-1-2-1-53/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove Ze-Do kantona
Kontakt osoba: Nada Delibašić
Adresa: Kucukovici br. 2.
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218342970001
Telefon: 032245597
Faks: 032245634
Elektronska po{ta: sluzbazazp@zdk.ba
Internet adresa:zdk.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i druge slične usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor za pružanje usluga funkcionalne podrške trezorskom
sistemu finansijskog upravljanja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Zeničko-dobojski kanton
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
36 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00 %
3. Vrijeme javljanja na poziv, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: ZDK, Kučukovići broj 2, sala 301
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Nada Delibašić
Adresa: Kucukovici br. 2.
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032246347
Faks: 032245634
Elektronska po{ta:sluzbazazp@zdk.ba
Internet adresa:zdk.ba
(A-6982-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: