Nabavka usluga Glavnog projekta sanacije tunela Ormanica, (T1.8-003-1) L=250m, na cesti M1.8, dionica: Pelagićevo-Srebrenik, km 16+210

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-525/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, 033 563 467,
kgordanaŽjpcfbih.ba
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa:www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Glavni projekat sanacije tunela Ormanica, (T1.8-003-1) L=250m,
na cesti M1.8, dionica: Pelagićevo-Srebrenik, km 16+210
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema Projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema rokovima datim u projektnom zadatku
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
68.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Tunel Ormanica, M1.8
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema rokovima datim u projektnom zadatku
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Registracija za obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova/roba/usluga provede u skladu sa članom 11. Zakona o
javnim nabavkama BiH.
UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Počev od 12.5.2014.godine, uz potvrdu o uplati 30,00 KM, na
adresi pod I.1 ili putem poštanske ili elektronske pošiljke na zahtjev
ponuđača upućenog kontakt osobi na faks 033/250-400.
Broj računa: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d.
Sarajevo
Svrha doznake: Otkup TD Glavni projekt sanacije tunela Ormanica
Primalac: JP CesteFederacije BIH, Vrsta prihoda: 722565
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
(A-7200-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: