Nabavka usluga hotelskog smještaja za vrijeme održavanja sportskih igara KOMUNALIJADA 2016 koja će se održati u Neumu

Datum objave: 12.08.2016. 11:39 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2016.

KJKP „TOPLANE-SARAJEVO“ d.o.o.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU DODJELE UGOVORA KOJI ZA PREDMET JAVNE

NABAVKE IMA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

PR 04-6/16

 

Sarajevo, August 2016. Godine

 

1. OPŠTI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

1.1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo

Adresa: Semira Frašte br.22

Identifikacijski broj: 4200353740001

Telefon: 033 / 612 – 338, 612 - 342

Faks: 033 / 714 - 570

E-mail: toplane.nabavka@bih.net.ba

Web stranica: www.toplane-sa.co.ba

 

2. KONTAKT INFORMACIJE

2.1. Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima je Služba nabavke.

Tel. : ++ 387 33 65 73 23

Fax: ++ 387 33 71 45 70

 e-mail: toplane.nabavka@bih.net.ba

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

1. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije i opšta i ekonomska pitanja je:

 Maja Erović

Tel. : ++ 387 33 65 73 23

Fax: ++ 387 33 71 45 70

2.2. Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležnih kontakt osoba iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

2.3. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja putem faks-a 00 387 33 714 570.

 

3. OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1. Redni broj nabavke u Planu nabavki za 2016. godinu je pod stavkom stavka II tačka 74. podtačka 74.1. za koju je donešena Odluka o pokretanju postupka nabavke br. 03-03-01-832/16 od 09.08.2016.godine.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici ugovornog organa dana 10.08.2016. godine.

3.2. Vrsta ugovora: Usluge

3.3. Procijenjena vrijednost nabavke (bez uračunatog PDV-a): 8.000,00 KM.

3.4. Nabavka se provodi primjenom posebnog režima postupka dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II. Dio B u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

4. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

4.1. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati u ovom postupku javne nabavke odnosno sa kojima ugovorni organ ne smije zaključiti ugovor o javnoj nabavci u smislu sukoba interesa.

 

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

5.1. Preuzimanje tenderske dokumentacije je bez naknade. Tenderska dokumentacija se može besplatno preuzeti u elektronskom obliku na internet stranici ugovornog organa www.toplanesa.co.ba .

Ponuđači koji su na ovaj način preuzeli tendersku dokumentaciju moraju dostaviti

ugovornom organu svoje podatke (naziv i sjedište ponuđača, broj telefona, broj fax-a i kontakt elektronske pošte; kako bi im ugovorni organ mogao dostaviti pojašnjenja odnosno eventualne izmjene tenderske dokumentacije. Dokumentacija u printanom obliku može se preuzeti na adresi ugovornog organa: Topal Osman paše br. 22a, Sarajevo - Služba nabavke, radnim danom od 7,30 do 16,00 sati, najkasnije 4 (četiri) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 5.2. Tenderska dokumentacija se može dostaviti i na pismeni zahtjev ponuđača, na jedan od sledećih načina koji zahtjeva ponuđač:

- lično kod ugovornog organa u ulici Topal Osman paše br. 22a.

- putem pošte,

- putem elektronske pošte

5.3. Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

5.4. Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i dostaviti ga svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz člana 55. Zakona, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije, i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana.

5.5. Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da se one dostave zainteresovanim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu

predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke.

 

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6.1. Predmet nabavke je pružanje usluga hotelskog smještaja za vrijeme održavanja sportskih igara „ KOMUNALIJADA 2016“ koja će se održati u Neumu, u periodu od 22.09.2016. do 25.09.2016. godine, u skladu sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda - PR 04-6/16, JRJN 5500000-0.

Predmetne usluge podrazumijevaju sljedeće:

- Hotelski smještaj na bazi punog pansiona za 46 učesnika

- Smještaj u 14 dvokrevetnih soba i 6 trokrevetnih

Usluge će se izvršavati u skladu sa Obrascem za cijenu ponude, koji čine Aneks 3 tenderskedokumentacije a podrazumijeva sljedeće:

6.2. Plaćanje: u roku od 15 dana od dana prijema računa.

6.3. Rok izvršenja usluge: od 22.09.2016. do 25.09.2016.godine.

6.4. Mjesto izvršenja usluge: Neum.

6.5.Obrazac za cijenu ponude treba biti popunjen kako je dato u Aneksu 3 tenderske

dokumentacije.

 

7. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

7. 1. LIČNA SPOSOBNOST ( ne traži se )

7. 2. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

7.2.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. 7.2.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

7. 3. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST ( ne traži se )

7. 4. GRUPA PONUĐAČA

7.4.1. U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti

kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sledeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 7.2.1 moraju ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi;

 

7.4.2. Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom

sadržinom, ugovor će se dodijeliti sledećem ponuđaču sa rang liste.

7.4.3. Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

7.4.4. Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

7. 5. SUKOB INTERESA

7. 5.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđač i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar). Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 6).

7.5.2. U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa

istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20% ili

-ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi

postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.

 

 

8.6. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA PONUDA

8.6.1. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:

KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo,

Semira Frašte br.22

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

8.6.2 Rok za dostavljanje ponuda je 25.08.2016. godine do 13.00 sati.

Ponude koje su dostavljene po

isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

Dokument u cjelosti možete preuzeti u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
POZIV.pdf
PODIJELI: