Nabavka usluga implementacije projekta zaštite dokumenta na bazi Rights Management-a i digitalnih potpisa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 265-7-2-4-83/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Eldina Smailagić
Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200872000007
Telefon: 033286074
Faks: 033286094
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i druge slične usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
RMS PROJEKAT
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Implementacija projekta zaštite dokumenta na bazi Rights Manage-
ment-a i digitalnih potpisa
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Pisarnica Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH
broj 1, Sarajevo, kacelarija broj 152 na I spratu.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Lica koja su ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog
organa sa dobavljačima:
Eldina Smailagić, tel. 033 286 074,
e-mail adresa: eldina.smailagicŽparlament.ba
Anita Pinto-Stanišić, tel. 033 284 425,
e-mail adresa: anita.stanisicŽparlament.ba
(D-7432-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: