Nabavka usluga ispitivanja i održavanja vatrodojavnih sistema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-491/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 102.564,10
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluga ispitivanja i održavanja vatrodojavnih sistema
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pružanje usluga ispitivanja i održavanja
vatrodojavnih sistema u 2014. godini za potrebe OS BiH i MO BiH,
odnosno kako je dato po specifikaciji, koje su u prilogu ove
Tenderske dokumentacije.
Pružanje usluga ispitivanja i održavanja vatrodojavnih sistema u
2014. godini za potrebe OS BiH i MO BiH, će se obavljati u servisu
dobavljača ili na terenu (lokacije jedinica OS BiH i MO BiH),
sukcesivno, tokom godine po pismenim dispozicijama ugovornog
organa, kako je navedeno u zahtjevu, u roku kako je ponuđać naveo
u ponudi, pridržavajući se pri tome "Pravilnika o obimu i postupku
provjere i ispitivanja i funkcionalnosti sistema aktivne zaštite od
požara" (Službene novine Federacije BiH broj: 69 od 06.09.2013.
godine.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Mjesto pružanja usluga su servisi dobavljača i jedinice i ustanove
MO BiH i OS BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet unstitucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
čl.24. ZJN)- dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
čl.25. ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(čl.26. ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo, ured 226
(A-7838-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: