Nabavka usluga ispitivanja izolacionog sistema generatora br. 1 HE Salakovac

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 336-7-2-4-303/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -
Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić
Adresa: Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj: 88420
Opština/Grad: Jablanica
IDB/JIB: 4200225150072
Telefon: 036758145
Faks: 036758107
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Ispitivanje izolacionog sistema generatora br. 1 HE Salakovac
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Ispitivanje izolacionog sistema generatora br. 1 HE Salakovac za
potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Jaroslava Černija br. 1, 88420 Jablanica
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je besplatna i izdaje se na pismeni zahtjev
ponuđača a mogu je preuzeti lično ili se ista može dostaviti poštom
preporučeno ili elektronski e-mailom
(D-7205-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: