Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja sistema vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 437-7-2-4-221/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Mirzad Šahbegović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja sistema
vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
LOT 1 - Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja
PPZ aparata i hidrantske mreže
LOT 2 - Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja
vatrodojavnog sistema NOTIFIER, stabilnog sistema
za gašenje požara FM 200 i šprinkler uređaja
LOT 3 - Nabavka usluga ispitivanja sistema vatrodojave,
proizvođača Siemens - Cerberus
LOT 4 - Nabavka usluga ispitivanja sistema vatrodojave,
proizvođača Fittich
LOT 5 - Nabavka usluga ispitivanja sistema vatrodojave,
proizvođača Securiton
LOT 6 - Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema
vatrodojave, proizvođača Siemens - Cerberus
LOT 7 - Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema
vatrodojave, proizvođača Fittich
LOT 8 - Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema
vatrodojave, proizvođača Securiton
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.4.2014. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Trg BiH br. 1, Sarajevo, ured broj 43
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u gore navedenoj
nabavci, obavezan je lično, putem telefaksa ili e-maila dostaviti
pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije (bez
naknade) sa punim nazivom i adresom ponuđača , brojem telefona i
telefaksa najkasnije do 18.04.2014. godine do 15,00 sati. Nakon
navedenog roka, zahtjevi za preuzimanje tenderske dokumentacije
se neće razmatrati te se tenderska dokumentacija neće izdavati
ponuđačima.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nidžara Čosić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033707832
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: nidzara.cosic@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
(D-5838-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: