Nabavka usluga ispitivanja stanja cjevovoda filtracije na pogonu deparafinacije baznih ulja u Rafineriji ulja Modriča a.d.

Datum objave: 13.09.2016. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2016.

Broj: 7582-16

Banja Luka, 12.09.2016.godine

 

"OPTTMA Grupa" d.o.o. za potrebe "Rafinerije ulja Modriča" a.d raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga ispitivanja stanja cjevovoda filtracije na pogonu deparafinacije baznih ulja u „Rafineriji ulja Modriča" a.d. prema tehničkom zadatku koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak,

3. Obrazac - opšti podaci o ponuđaču,

4. Prijedlog ugovora.

 

II Predmet ponude

Usluge ispitivanja stanja cjevovoda na pogonu deparafinacije u „Rafineriji ulja Modriča"

Uslugu je potrebno izvesti u svemu prema Tehničkom zadatku koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, kao i u skladu sa zakonskim propisima i normativima iz oblasti struke.

Usluga ispitivanja stanja cjevovoda na pogonu deparafinacije podrazumjeva izradu elaborata u kom mora biti jasno određeno za svaki pojedinačni dio opreme da li je za dalju upotrebu ili je za zamjenu.

Napomena: Svi zainteresovani ponuđači mogu da izvrše pregled lokacije kako bi imali detaljan uvid u obim potrebnih radova. Tom prilikom ponuđačima će biti data dokumentacija - izometrija predmetnih cjevovoda, u elektronskom obliku.

Pregled je moguće izvršiti radnim danom u vremenu od 08 do 14 h.

Svi zainteresovani dužni su da se najave dva dana ranije kontakt osobi Brani Grahovcu putem faksa 053/812-541 ili na e-mail adresu: arahovac@modricaoil.com, mob. 066/657-286. Za najavu je potrebno dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, naziv firme i adresa, broj lične karte i broj mobilnog telefona.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 21.09.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- vrijednost ponude izražena u valuti KM ili EUR bez uračunatog PDV-a,

- dinamika i rok izvršenja usluge,

- garancija na izvedenu uslugu - pisana izjava ponuđača da ce predmetna usluga biti izvedena u skladu sa važećim zakonskim propisima RS/BIH iz oblasti struke i prema tehničkom zadatku,

- način plaćanja (odloženo plaćanje 45-60 dana, bez učešća avansa; ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. Rafinerija ulja Modriča ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.),

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača (nerezident) da će dostaviti ovjeren obrazac br 10 ili drugi dokument koji ima istu pravnu snagu, a tiče se izbjegavanja dvostrukog oporezivanja usluga, sa kojima BIH ima potpisan bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,

- pisana izjava ponuđača da je saglasan da, ukoliko se u toku izvodenja radova obim radova poveća za iznos do 10% vrijednosti ugovora, troškove dodatnih radova snosi ponuđač,

- rok važenja ponude, ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti obrazac u prilogu),

- ovjerena kopija rješenja o registraciji firme, ne starija od šest (6) mjeseci, ili drugi relevantan dokument kojim se potvrđuje kvalifikovanost za obavljanje djelatnosti iz predmeta tendera,

- referenc lista izvršenih radova iz predmetne oblasti za poslednje dvije godine, sa navedenim kontakt podacima i kopijama akata o izvršenju poslova za najmanje tri kupca,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original),

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača o tehničkoj opremljenosti za vršenje predmetnih usluga,

- spisak radnika i njihova kvalifikaciona struktura koja se dokazuje odgovarajućim licencama ili drugim dokumentima, potpisana od strane odgovornog lica ponuđača,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Učesnici nerezidenti:

 

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za predmet tendera

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za isporuku, montažu i servis mašina ili izvođenje usluge ne moraju posjedovati radnu dozvolu ukoliko njihov rad ne traje duže od 30 (trideset) dana neprekidno, ni duže od ukupno 3 (tri) mjeseca godišnje sa prekidima.

Kategorije ovih stranaca mogu raditi u BIH na osnovu potvrde o prijavi rada tokom važenja vize ili prethodno odobrenog boravka. Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe za strance prema mjestu obavljanja poslova.

Ukoliko realizacija predmeta ovog Javnog poziva zahtjeva poslovni angažman u BIH duže od 30 dana neprekidno ili duže od 3 mjeseca sa prekidima, nerezidenti su obavezni:

a) Osnovati sopstveno preduzeće u BIH, koje bi se moglo baviti unutrašnjom i međunarodnom trgovinom ili izvršenjem određenih usluga, ili b) Potpisati ugovor sa Agentom punomoćnikom, a koji je rezident u BIH, koji će u svoje ime vršiti uvoz opreme i izvršavati usluge koje se odnose na realizaciju predmetnog posta.

 

V Uputstvo ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na Rafineriju ulja Modriča.

- Mjesto vršenja usluge - Rafinerija ulja Modriča.

- Sa izabranim isporučiocem "Rafinerija ulja Modriča" a.d. će potpisati kupoprodajni Ugovor.

- Adresa dostave ponude je „Optima Grupa" Banja Luka.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do 21.09.2016. godine, uključujući i 21.09.2016. do 15 časova, na e-mail adresu: nabavka.modrica@optimagrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, numerisani i ovjereni pečatom ponuđača i potpisani od strane ponuđača ili lica koje on ovlasti na osnovu punomoći.

Molimo odvojeno kovertirati komercijalni i tehnički dio ponude, a zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte zaključno sa 27.09.2016. godine do 16 h na adresu

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Kralja Alfonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA

sa naznakom ,,Ne otvarati - ponuda za ispitivanje stanja cjevovoda na pogonu deparafinacije u Rafineriji ulja Modriča".

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja u Rafineriji ulja Modriča:

Brano Grahovac, Sektor održavanja i remonta

tel. +387 53 822 258, mob. +387 66 657 286

e-mail: grahovac@modricaoil.com

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Irena Žarić, Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

tel. 053/822-205, mob. 065/930-331,

e-mail: irena@modricaoil.com

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Javni-poziv-7582-16.zip
PODIJELI: