Nabavka usluga ispitivanja uređaja/senzora za dojavu požara i vatrodojavne centrale

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I
KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 57-7-2-4-278/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica
Kontakt osoba: Kemal Husaković
Adresa: BISTUA NUOVA 17
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218001040006
Telefon: 032209334
Faks: 032209359
Elektronska po{ta: jpvik10@bih.net.ba
Internet adresa:www.vikze.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: ZENICA
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Isptivanje uređaja/senzora za dojavu požara i vatrodojavne centrale
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Isptivanje 69 uređaja/senzora za dojavu požara i tri vatrodojavne
centrale u objektima u Radakovu, Naplatnoj službi i MHE
"Čajdraš"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.6.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica
Bistua Nuova 17
Kancelarija br. 6 (Protokol)
72000 Zenica
(D-8310-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: