Nabavka usluga ispitivanja vode, zemljišta i radioaktivnosti

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-437/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Predmet javne nabavke je pružanje usluga ispitivanja vode,
zemljišta i radioaktivnosti na lokacijama OS BiH u 2014. godini za
potrebe OS BiH i MO BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pružanja usluga ispitivanja vode, zemljišta i radioaktivnosti na
lokacijama OS BiH za 2014. godinu, ponuđač je dužan da
izvrši/uradi analize:
- Analiza vode po uzorku,
- Analiza zemljišta po uzorku,
- Analiza radioaktivnosti u vodi po uzorku,
- Analiza radioaktivnosti u zemljištu po uzorku,
- Izrada zaključka o provedenoj analizi i preporuka monitoringa
vode, zemljišta i radioaktivnosti na lokaciji Oružanih snaga
BiH na kojoj su ispitivanja vršena ( dostavljanje dva primjerka),
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
iskazano u TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,04
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
iskazano u TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet institucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(čl.24 ZJN)- dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(čl.25-ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(čl.26-ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, sala 226
(A-5062-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: