Nabavka usluga isticanja reklamnog banera sa logotipom i natpisom preduzeća na turnirima ŽOK Balkana MP Mrkonjić Grad povodom novogodišnjih i božićnih praznika

Datum objave: 27.10.2016. 12:30 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2016.

Broj: 06-3158/16

Datum: 26.10.2016.

ŽOK „Balkana MP" Mrkonjić Grad

 

PREDMET: Poziv za učestvovanje u pregovaračkom postupku (bez objave obavještenja) i dostavljanje inicijalne ponude za nabavku usluga - Isticanje reklamnog banera sa logotipom i natpisom preduzeća na turnirima ŽOK „Balkana MP" Mrkonjić Grad povodom novogodišnjih i božićnih praznika.

 

Poštovani,

Na osnovu člana 21. stav (c) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), Pravilina o javnim nabavkama, član 35. stav 1.(v) i na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke, broj: UP-547/16 od 21.10.2016. godine, upućujemo Vam ovaj poziv za dostavljanje inicijalne ponude u pregovaračkom postupku za nabavku usluga - Isticanje reklamnog banera sa logotipom i natpisom preduzeća na turnirima ŽOK ;Balkana MP" Mrkonjić Grad povodom novogodišnjih i božićnih praznika.

1.1 Nema privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa.

1.2 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđač je dužni dostaviti:

a) Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenom bez obračunatog PDV-a, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji - Aneks1;

b) Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Pismena izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 2.

c) U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti (član 46. Zakona) ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

1.3 Način podnošenja ponude i rok:

Ponuđač snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njegove ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemop/ći naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Ponuda se dostavlja samo u originalu.

Rok za dostavljanje ponuda je do 27.10.2016. godine, do 14:00 časova.

Ponuda se predaju na protokol ugovornog organa, u kancelariji br. 34 ili putem pošte, na adresi ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte: mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa: ZP Didroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

Adresa ugovornog organa: Ul. Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad

PONUDA ZA NABAVKU Nabesti tačan nazie predmeta nabavke Broj nabavke: ,.NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

- Naziv ponuđača

- Adresa ponuđača

 

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

IZMJENA/DOPUNA/POVLAČENjE PONUDE ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA „Navesti tačan naziv predmeta nababke Broj nabavke: ,.NE OTVARAJ"

1.4 Mjesto, vrijeme i način otvaranja ponude:

Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponude izvršiti otvaranje i analizu iste i obavjestiti će ponuđača o ishodu postupka nabavke te Odluku objaviti na svojoj №\) stranici.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: