Nabavka usluga izbora nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Izvor: Glas Srpske, 22.04.2014.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "VIB" a.d. Miše Stupara br. 4, Banjaluka

 

JAVNI KONKURS

za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja

 

Predmet ponude: Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

 

1. Zatvorenog investicionog fonda "VIB FOND" a.d. Banjaluka

2. Društva za upravljanje investicionim fondovima "VIB" a.d. Banjaluka

 

Pravo učešća imaju pravna lica:

- koja su registrovana upisom u sudski registar kod nadležnih sudova u BiH za djelatnost revizije;

- koja posJeduju dozvopu za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja izdatu od nadležnog organa;

- koja dostave pisanu ponudu sačinjenu saglasno odredbama Pravilnika o reviziji finansijskih izvještaja.

 

Sadržaj ponude:

- Puni naziv i adresa ponuđača;

- Ovjerena fotokopija rješenja upisa u sudski registar sa prilozima;

- Ovjerena fotokopija rješenja nadpežnog organa o izdavanju dozvspe za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja;

- Cijena;

- Rok za izvršenje revizije.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja u listu "Glas Srpske". Ponude dostaviti na adresu: Društvo za upravljanje IF-ovima "VIB" a.d. Banjaluka. Ul. Mire Stupara br. 4, 78 000 Banja-luka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: