Nabavka usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu KC Banja Luka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-424/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Nikola Obradović, dipl. ing. el.
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i druge slične usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj:01-3523-1/14 od 31.03.2014. godine radi
iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te
servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu
Kliničkog centra Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Iznajmljivanje informatičke opreme i informacionog sistema, te
servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu
Kliničkog centra Banja Luka
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
275.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO objekti Kliničkog centra Banja Luka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci od dana potpisa obe ugovorne strane
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
sredstva tekućeg poslovanja
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona- telefaksa,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe
- dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz
predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. 1. Cijena, učešće:80,00 %
2. 2. Način plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM plus PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke Kliničkog centra
Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda radi iznajmljivanja informatičke opreme i
informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke
opreme koja je u vlasništvu Kliničkog centra Banja Luka, na
adresu: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba
bb.
Ponude se primaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom
preporučeno, a primaju se do 13.05.2014. godine do 9 časova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Tenderska dokumentacija može se dobiti poštom ili preuzeti
svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova u sobi br.11
(Centralni medicinski blok) uz ovjeren treći primjerak virmana o
uplati nerefundirajućeg iznosa od 50,00 KM plus PDV.
Uplata se vrši na ‘iro račun Kliničkog centra Banja Luka
broj:571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu
otkupa tenderske dokumentacije.
Klinički centar ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom
postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu1beni glasnik
BiH", broj 49/04).
(A-5812-12)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: