Nabavka usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car usluga)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 21-7-2-4-554/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Borislav Dragaš
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car usluga)
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Iznjamljivanje 4 vozila "compact" klase na period od 120 dana,
prema uslovima datim u Konkurentskom zahtejvu.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, ul. Marije Bursać 7A, 78000 Banja Luka.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani dobavljači mogu dobiti Konkurentski zahtjev na
mail ili fax nakon dostavljanja upita (zahtjeva) za dostavljanje
dokumentacije. Upit (zahtjev) dostaviti na mail
borislav.dragas@elprenosbih.ba ili fax 051/246-550.
Uvid u tendersku dokumentaciju, može se izvršiti na web stranici
www.elprenosbih.ba.
(D-6036-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: