Nabavka usluga iznosa drvnih sortimenata u odjelu 102 GJ Šiša-Palež Podružnica Šumarija Ključ

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O.
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 136-7-2-4-382/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa:ussume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 102 GJ "Šiša-Palež"
Podružnica "Šumarija" Ključ
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
kao u nazivu lot-a
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.5.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
(D-7751-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: