Nabavka usluga iznosa prostornog drveta u odjelu 52 a,b,c u PJ Dubička gora, sječe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelima 5 a,b; 14 a,b; 23 a; 26 a,b,c; 55 a,b u PJ Ovčara i usluga sječe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata i izgradnje traktorskih puteva u odjelima i 85 a u PJ Dimitor, ŠG Lisina Mrkonjić Grad

Datum objave: 23.08.2019. 08:07 / Izvor: Akta.ba, 21.08.2019.

21. Aug 19

Poziv za usluge u šumarstvu broj: 02-1419/19 od 21.08.2019. ŠG 'Lisina'

 

ŠUME REPUBLIKE SRPSKE a . d . S 0 K 0 L A C

ŠG „LISINA" MRKONjIĆ-GRAD

 

Broj: 02-1419-2/19

Dana, 21.8.2019.. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dostavljanje ponuda za učešće, pozivate se da dostavite ponude za učešće u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, za pružanje usluga iznosa prostornog drveta u odjelu 52 a,b,c; PJ „Dubička gora", usluga sječe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelima 5 a,b; 14 a,b; 23 a; 26 a,b,c; 55 a,b u PJ „Ovčara", usluga sječe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata i izgradnje traktorskih puteva u odjelu 85 a u PJ „Dimitor" u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Lisina" Mrkonjić-Grad.

 

1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

 

Naziv ugovornog organa

JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac ŠG „Lisina" Mrkonjić-Grad

Adresa:

Pavla Dževera br.Z , Mrkonjić-Grad

Identifikacioni broj (JIB):

4400632340004

Telefon, faks

050 / 211-603 ; 050/ 211-201

email

lisina@sumers.org

web adresa

www.sumers.org

 

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Dragomir Bjelajac, tehnički direktor, tel. 065/932-236,

Ponućači se upozooavaju da sve insđormaiije v vezi sa postupkom javne nabavke ("uvid i preuzimanje tehničke speciFikaiiJe. zahtjev za pojašnjenje i druge infrrmaiije1 mogu da dobiju isključivo od nadpežne/ih kontakt osobe/a ili Službe) iz tačke 1, u protivnom drugi način korespodeniije ugovorni organ ne smatra validnim.

U slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesto ili lokaciju gdje će se pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesta ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesta ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana u isto vrijeme,

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tehničkoj specifikaciji. Izuzetno se komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2. PREDMET NABAVKE

2.1.      Predmet nabavke je nabavka usluga iznosa prostornog drveta u odjelu 52 a,b,c u PJ „Dubička gora", sječe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelima 5 a,b; 14 a,b; 23 a; 26 a,b,c; 55 a,b u PJ „Ovčara" , i usluga sječe i izrade, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata i izgradnje traktorskih puteva u odjelima i 85 a u PJ „ Dimitor" u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Lisina" Mrkonjić- Grad.

2.2.      Nabavka se provodi na osnovu Odluke Uprave, broj: 02-5872/19, od 20.8.2019. godine.

2.3.      Vrsta ugovora: usluge u šumarstvu 77200000-2(JRJN).

2.3.1. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge u šumarstvu iznosi 746.231,10 KM i to:

LOT 1   8.603,28           KM,

LOT 2   67.860,30         KM,

LOTZ    122.620,53        KM,

LOT 4   12.182,18         KM,

LOT 5   180.063,17        KM,

LOT6    100.563,93        KM.

LOT 7   254.337,71        KM.

Procjenjena vrijednost ugovora bez PDV-a za LOT 7: 254.337.71 KM.

Mjesto izvršenja usluge je na području ŠG „Lisina", Mrkonjić-Grad.

 

2.5.      Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.

U slučaju da ponućač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

2.6.      Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ukoliko se ponućač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponućača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu tj. lotu, niti kao član druge grupe ponućača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponućač učestvovao.

2.7.      Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

2.8.      Plaćanje predmetnih usluga će se vršiti u roku 30 dana, od dana ispostavljanja fakture.

2.9.      Ugovor se zaključuje za svaki lot posebno, a ako je jedan ponuđač najuspješniji za dva ili više lotova, ugovorni organ može zaključiti jedan ugovor za sve lotove na kojima je ponuđač pobijedio (član 16. ZJN BiH).

2.10.     Rok za završetak usluga odrećuje ugovorni organi (180 radnih dana od uvoćenja u posao), navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponućača je da prihvati isti.

NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvršiti plaćanje za izvršene usluge u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture, a to znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u aalje razmatranje, tj. da bi se poredila sa ostalima prema kriterijumu najniže cijene.

 

3.         MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENjA PONUDA

3.1.      Rok za podnošenje ponuda ističe dana 4.9.2019. godine u 8:00 sati, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 9:00 sati, u prostorijama ŠG „Lisina".

Sve ponude koje budu dostavljene nakon isteka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene.

Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

3.2.      Ponude se podnose na slijedeću adresu: ŠG „Lisina", Pavla Dževera br.Z Mrkonjić-Grad.

Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u pozivu za dostavljanje ponuda i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koti način. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3.3 Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-           naziv i adresa ugovornog organa,

-           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-           evidencijski broj nabavke (broj Javnog poziva),

-           naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,

-           naznaka „ne otvaraj".

3.4. Kada ponućač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponućaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentaiije i ponuda.

 

4.         SADRŽAJ PONUDE

4.1.Ponuda treba sadržavati spijedeće elemente (član 58. Zakona):

a)         Obrazac za dostavljanje ponude popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 2.;

b)         Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 3.;

s) Rješenje o registraciji ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

sJ) Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, kao dokaz kvalifikacione strukture u svrhu dokazivanja da ponuđač ispunjava uslov preferencijalnog tretmana domaćeg (original ili sa ovjerom ne starijom od trimjeseca); e) Izjava o tehničkoj opremljenosti (popisna lista osnovnih sredstava ili dokaz o pristupu osnovnim sredstvima - mot. pile, traktori, animalna zaprega - dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmljivanju, ugovor o zajedničkom nastupu i tome slično); đ Potvrda o uredno izvršenim ugovorima( Referens lista za period ne duži od tri godine) mora sadržavati sljedeće podatke:

-           naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

-           predmet ugovora,

-           vrijednost ugovora,

-           vrijeme i mjesto vršenja ugovora,

-           navode o uredno izvršenim ugovorima

d) Garancija za ozbiljnost ponude -1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga -uplatnica ili bankarska garancija u Aneksu 7 (obavezno se dostavlja samo za vrijednosti Lota veće od 100.000,00 KM);

H)         Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45.stav

(1)        tačka od a) do d) ZJN BiH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u Aneksu 4;

0 Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d), e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u Aneksu 5;

j) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav

(2)        ZDN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u Aneksu 6;( sa ovjerom opštinskog organa ili notara, ne starijom od tri mjeseca); k) Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu-LICENCA Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede ili drugog nadležnog Ministarstva (bitan je datum važenja licence i datum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseca), a rok za dostavljanje je do potpisivanja Ugovora;

I)          Sastavni dio ponude je Obrazac povjerljivih informacij (Aneks 8); 1j) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (Aneks 2) t) Nacrt ugovora (Aneks 9 )

NAPOMENA: Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavlJanja dokaza ako bude izabran.

4.2. PONUĐAČ koji je izabran kao najpovoljniji u roku od 5 dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponućača, dužan je da dostavi:

4.2.1.    Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik. dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

4.2.2.    Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan 1e dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti:

4.2.3.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

4.2.4.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

5.         GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE

Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija ( original),

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

U slučaju dostavljanja ponuda za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga koje se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtjeva ukoliko je UKUPNA vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM.

 

6.         GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE UGOVORA

6.1.      Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

6.2.      Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija,

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

6.3.      Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

- naručilac će za svaki dan zakašnjenja sa početkom izvršenja radova/usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih radova/usluga, Izvođaču radova/usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih radova/usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

6.4.      Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: po izvršenom tehničkom prijemu radova od strane komisije za tehnički prijem.

 

7.         KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

7.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za odjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

8.         PERIOD VAŽENjA PONUDE

Ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na za>stjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA JEMSTVENIKOM. A SVE STRANIUE PONUDE NUMERISANE. OSIM GARANUIJE ZA OZBILjNOST PONUDE.

 

9.         PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

9.1. U cilju zaštite, razvoja i obnove privrede BiH, Ugovorni organ će primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg u skadu sa članom 67 ZJN i to počev od 1.1.2015.godine do 1.1.2020.godine.

Preferencijalni tretman se primjenjuje:

a)         isključivo u svrhu upoređivanja ponuda;

b)         prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu upoređivanja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

U svrhu navedenog, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH, a kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama usluga i radova, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti BiH.

Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave (original ili ovjerena kopija - kao dokaz kvalifikacione strukture), u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslove preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

10.       NEPRIRODNO NISKE PONUDE

10.1.     Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

10.2.     Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

•          ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

•          ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprječava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

10.3.     U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

 

11.       ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

11.1. Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predpoženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko posgoji, se vraća ponuđaču.

11.2. Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a)         kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u gom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b)         ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija, Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

12. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
lisina.pdf
PODIJELI: