Nabavka usluga Izrade elaborata o stanju dijelova turbine i generatora bloka 7, NDT kontrola dijelova turbine i generatora bloka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1583/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Elaborata o stanju dijelova turbine i generatora bloka 7 -
NDT kontrola dijelova turbine i generatora bloka 7 u Podružnici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge NDT kontrole dijelova turbine i to: statorske lopatice VT,
ST i NT (VT - 9 komada, ST - 11 komada, NT - 7 komada, ležajevi
turbine (6 radijalnih i 2 prstena aksijalnog ležaja), ležajevi
generatora, elektromotori napojnih pumpi, vanjska kučišta VT i ST,
unutrašnjim kučištima VT i ST, BZ ventilima VT i ST,
regulacionim ventilima VT i ST, ventilima VT i NT bypassa,
prestrujnim cjevovodima VT i ST turbine, spojnim vijcima i
navrtkama turbine, matalografska ispitivanja uzimanjem replika,
mehanička ispitivanja i analiza rezultata, a sve prema tehničkoj
specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
100 (stotinu) dana od dana uvođenja u posao - 70 (sedamdeset) dana
za usluge ispitivanja i 30 (trideset) dana za izradu Elaborata.
Planirani termin ispitivanja je u terminu remonta bloka 7 od 01.09. -
30.11.2014. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje sukcesivno na osnovu stvarno izvršenih usluga u roku od
30 (trisdeset) dana od dana izvršenja dijela usluge.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponuđač nije blokiran, odnosno da njegovi računi nisu bili u
blokadi u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,
da je ponuđač uveden u jedinstven registar transakcijskih računa iz
kojeg se može vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
računa.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
da je ponuđač vršio usluge NDT kontrole dijelova turbina i
generatora ili toplotnih mašina snage iznad 100 MNJ u posljednje 3
(tri) godine,
da ponuđač ima važeće certifikate ispitivača po EN 473 izdate od
strane nezavisne certificirane kuće međunarodno priznate za
navedena ispitivanja - vizuelni pregled, ultrazvuk i penetranti
(minimalni nivo II).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: ponuđači iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Sala Sektora za eonomske poslove Podružnice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 3. tačkom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponuđači
mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi u Aneksu A ili se ista
može dostaviti poštom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj uplati troškova
tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku
dokumentaciju se uplaćuje na račun broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Snjift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavještenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave troškove ponuđača u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvrđen u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz prezentaciju
pismenog ovlaštenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehnička pitanja: Almir
Čelebić, tel. 00387 32 77 10 62.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Edina Sikirić (kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-6278-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: