Nabavka usluga izrade glavnog projekta za otpadna skladišta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 52-7-2-4-837/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Radojica Perišić
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština /Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Konkurentski zahtjev sa objavljivanjem obavještenja br. 28/14
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA OTPADNA SKLADIŠ-
TA
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.4.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP R i TE
Gacko A.D. Gacko
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Perišić Radojica, Jegdić LJilja
Adresa: GRAČANICA BB
Poštanski broj: 89240
Opština/Grad: Gacko
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba
(D-5032-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: