Nabavka usluga izrade glavnog projekta za proširenje i sanaciju postojećeg mosta preko rijeke Spreča u Živinicama, glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste Ribnica - Banovići – Živinice – Dubrave - Međaš, glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna...

Datum objave: 05.09.2016. 15:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

997-1-2-43-3-44/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga izrade glavnih projekata 2016


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga izrade glavnih projekata 2016

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto Ju Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta za proširenje i sanaciju postojećeg mosta preko rijeke Spreča u Živinicama na regionalnoj cesti R -
469 “ Živinice-Međaš “ stacionaža 1+420 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta za proširenje i sanaciju postojećeg mosta preko rijeke Spreča u Živinicama na regionalnoj cesti R -
469 “ Živinice-Međaš “ stacionaža 1+420 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

25.640,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25640,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje nove dionice regionalne ceste i mosta, umjesto postojeće zaobilaznice
preko starog korita rijeke Gradašnice na regionalnoj cesti R-463 “ Gradačac - Tramošnica “ u Gradačcu u dužini cca L = 150,00
m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje nove dionice regionalne ceste i mosta, umjesto postojeće zaobilaznice
preko starog korita rijeke Gradašnice na regionalnoj cesti R-463 “ Gradačac - Tramošnica “ u Gradačcu u dužini cca L = 150,00
m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

21.350,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R–469 “Ribnica - Banovići – Živinice –
Dubrave - Međaš“, dionica: Banovići (pruga) od stacionaže km. 1+070 , do BS Energopetrol, st. km. 1+970 u dužini od cca
L=900 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R–469 “Ribnica - Banovići – Živinice –
Dubrave - Međaš“, dionica: Banovići (pruga) od stacionaže km. 1+070 , do BS Energopetrol, st. km. 1+970 u dužini od cca
L=900 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

5.980,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5980,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R – 455a “ Svatovac - Živinice – Bašigovci
-Lukavica - Zelenika “, dionica: Živinice – Bašigovci ( od stacionaže km. 0+000 - raskršće sa M18, do st. km. 1+130 - skretan
ja za aerodrom) u dužini od cca L = 1.130 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R – 455a “ Svatovac - Živinice – Bašigovci
-Lukavica - Zelenika “, dionica: Živinice – Bašigovci ( od stacionaže km. 0+000 - raskršće sa M18, do st. km. 1+130 - skretan
ja za aerodrom) u dužini od cca L = 1.130 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

6.830,0

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6830,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-471 Lukavac – Vijenac Banovići na st. km. 26+250

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-471 Lukavac – Vijenac Banovići na st. km. 26+250

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

12.820,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna na st. km. 13+920

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna na st. km. 13+920

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

7.000,000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, ugrožene djelovanjem klizišta,
neposredno iznad brane jezera Sniježnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, ugrožene djelovanjem klizišta,
neposredno iznad brane jezera Sniježnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

8.550,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije kampada armirano-betonskog (ab) zida na cesti Kalesija-Sapna, lokacija Pasji grobovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta sanacije kampada armirano-betonskog (ab) zida na cesti Kalesija-Sapna, lokacija Pasji grobovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

8.550,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-2-43-3-44/16
PODIJELI: