Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i studije za određenje dionice pruge na Koridoru Vc u BH

Izvor: Official Journal of the European Union, 07.06.2014.

Bosna i Hercegovina-Sarajevo: IPA — Nabava pripremnih nacrta i studija za određene željezničke dionice na koridoru Vc u Bosni i Hercegovini

2014/S 109-190960

Poziv na nadmetanje za pružanje usluga

Postupak nadmetanja br. EC/BIH/TEN/13/048

Zapadni Balkan, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska

1.Uputa na objavu:
EuropeAid/135146/DH/SER/BA.
2.Postupak:
Ograničeni.
3.Program:
IPA 2012.
4.Financiranje:
BGUE-B2013-22.020200-C8-ELARG DELBIH.
5.Javni naručitelj:

Europska unija, koju predstavlja Europska komisija, u ime i za račun države korisnice, Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA.


Specifikacije ugovora

6.Priroda ugovora:
Ukupna cijena.
7.Opis ugovora:
Zadaci izvoditelja uključuju pružanje stručnih usluga u pripremi pripremnih nacrta i studija za obnavljanje određenih dijelova željeznice na koridoru Vc u Bosni i Hercegovini, uključujući tračnice, objekte za električnu vuču, električni vod, telekomunikacijske sustave i signalno-sigurnosne uređaje.
Zadatkom će se uzeti u obzir sljedeće željezničke dionice:
1. komponenta 1: Šamac–Kostajnica (Doboj) — samo studija o izvedivosti i utjecaju na okoliš;
2. komponenta 2: pripremne studije i nacrti željezničkih dionica:
— Maglaj–Jelina i
— Zenica–Podlugovi.
Dovršen je glavni nacrt za obnovu tračnica na željezničkoj dionici Šamac–Kostajnica (Doboj). Međutim, budući da međunarodne financijske institucije nisu zatražile odgovarajuće studije za aktivnosti obnove, posebice studiju o izvedivosti i utjecaju na okoliš, one nisu provedene. Stoga zadatak obuhvaća provođenje tih studija temeljenih na postojećem glavnom nacrtu.
Za željezničke dionice Maglaj–Jelina i Zenica–Podlugovi, zadatak je složeniji. Pružatelj usluga se treba poslužiti svojim sposobnostima i stručnosti za pripremu svih dokumenata kojima će moći pristupiti postupku nadmetanja za pružanje pripremnih i glavnih nacrta te, u zadnjoj fazi, provođenje obnove tih dionica. To će obuhvaćati, ali neće biti ograničeno na pripremu:
(i) tehničkih studija, uključujući određivanje i razradu mogućih načina obnove;
(ii) prometnih studija;
(iii) višekriterijskih analiza;
(iv) pripremnih procjena utjecaja na okoliš;
(v) predstudija o izvedivosti;
(vi) revidiranih preliminarnih rješenja/konceptualnih nacrta;
(vii) dokumentacije za nadmetanje za pripremu pripremnog i glavnog nacrta.
Rezultati moraju biti u skladu sa zakonima i odredbama primjenjivim u Bosni i Hercegovini i entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, propisima o željeznici koje je uvelo Tijelo za nadzor željeznica Bosne i Hercegovine, normama koje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, zahtjevima projektiranja, posebnim zahtjevima poslodavca i međunarodnim normama i preporukama (primjerice, ali ne ograničavajući se nužno na: Međunarodnu željezničku uniju (UIC), Konvenciju o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i Tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI)).
Pružatelj usluga i dalje je odgovoran za prikupljanje značajnih podataka i građe dostupne kod nadležnih vlasti i ustanova, kao i za nabavu i pružanje drugih podataka koji su potrebni za ovaj zadatak kako bi se proizveli tehnički ispravni, financijski i tehnički održivi te financijski prihvatljivi rezultati.
8.Broj i nazivi grupa:
Ne, samo 1 grupa.
9.Najveći proračun:
800 000 EUR.
10.Opseg dodatnih usluga:
Javni naručitelj, prema vlastitom nahođenju, može proširiti ugovor u pogledu njegova trajanja i/ili opsega, ovisno o raspoloživim sredstvima, ne prelazeći pritom duljinu trajanja i vrijednost početnog ugovora. Eventualna proširenja ugovora ovisit će o kvaliteti usluga koje pruža izvoditelj.


Uvjeti sudjelovanja

11.Prihvatljivost:
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe (koje sudjeluju pojedinačno ili kao zajednica (konzorcij) natjecatelja) s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije ili u državi ili teritoriju regija obuhvaćenih i/ili odobrenih posebnim instrumentima primjenjivim na program kojim se ovaj ugovor financira (vidi točku 29. u nastavku). Sudjelovanje je također otvoreno za međunarodne organizacije. Pravo sudjelovanja fizičkih osoba uređeno je posebnim instrumentima koji se mogu primijeniti na program kojim se ovaj ugovor financira.
12.Kandidatura:
Sve prihvatljive fizičke ili pravne osobe (u skladu s točkom 11.) ili zajednice takvih osoba (konzorciji) imaju pravo prijaviti se za sudjelovanje u postupku.
Konzorcij može biti stalna, zakonski uspostavljena zajednica ili zajednica koja je neslužbeno uspostavljena radi određenog postupka nabave. Svi članovi konzorcija (tj. voditelj i svi ostali članovi) solidarno su odgovorni javnom naručitelju.
Sudjelovanje fizičke ili pravne osobe koja ne ispunjava uvjete (u skladu s točkom 11.) dovest će do automatskog isključenja te osobe. Ako je takva osoba dio konzorcija, cijeli će konzorcij biti isključen.
13.Broj prijava:
Fizička ili pravna osoba može podnijeti najviše 1 prijavu neovisno o načinu njezina sudjelovanja (kao pojedinačni subjekt ili kao vodeći ili prateći član konzorcija koji se prijavljuje za sudjelovanje). U slučaju da fizička ili pravna osoba podnese više od 1 prijave, sve će prijave u kojima je ta osoba sudjelovala biti isključene.
14.Zabrana zajedničkog djelovanja subjekata iz užeg kruga ponuditelja:
Ponude zaprimljene od ponuditelja koje čine poduzeća različita od onih navedenih u prijavnim obrascima subjekata iz užeg kruga ponuditelja bit će isključene iz ovog ograničenog postupka javne nabave, osim ako nemaju prethodno odobrenje javnog naručitelja (vidi PRAG 2.4.3.). Natjecatelji iz užeg kruga ponuditelja ne smiju stvarati udruženja ili međusobno sklapati ugovore za podizvođenje za ovaj ugovor.
15.Razlozi za isključenje:
Natjecatelji svojoj prijavi moraju priložiti potpisanu izjavu, koja je dio standardnog prijavnog obrasca, o nepostojanju razloga za isključenje navedenih u poglavlju 2.3.3. „Praktičnog vodiča kroz postupke ugovaranja pomoći EU-a trećim zemljama”.
16.Podizvođenje:
Podizvođenje je dopušteno.
17.Broj natjecatelja u užem krugu:
Ovisno o zaprimljenim prijavama, između 4 i 8 natjecatelja bit će pozvano da dostavi iscrpne ponude za ovaj ugovor. Ako je broj natjecatelja s pravom sudjelovanja koji ispunjavaju uvjete sposobnosti manji od 4, javni naručitelj može pozvati natjecatelje koji ispunjavaju uvjete da dostave ponudu.


Okvirni rokovi

18.Okvirni datum poziva na dostavu ponuda:
Rujan 2014.
19.Okvirni datum početka ugovora:
Siječanj 2015.
20.Početno razdoblje trajanja ugovora:
18 mjeseci.


Uvjeti sposobnosti i kriteriji za odabir ponude

21.Uvjeti sposobnosti:
Isti kriteriji za pravne i fizičke osobe.
Natjecatelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete sposobnosti. U slučaju da prijavu podnosi konzorcij, navedeni će se uvjeti sposobnosti primijeniti na čitavi konzorcij:
1) Ekonomska i financijska sposobnost natjecatelja (na temelju točke 3. prijavnog obrasca). U slučaju da je natjecatelj javno tijelo, trebaju se dostaviti jednakovrijedni podaci:
Uvjeti za pravne i fizičke osobe:
a. prosječni godišnji promet natjecatelja za prethodne 2 financijske godine mora iznositi najmanje 1 000 000 EUR.
2) Stručna sposobnost natjecatelja (na temelju točaka 4. i 5. prijavnog obrasca):
a. posjedovanje dozvole za projektiranje građevinskih konstrukcija („projektiranje objekata niskogradnje”), ili posebno željeznica („željeznica”), valjane prema zakonu Federacije Bosne i Hercegovine smatra se obveznim za ponuditelja ili najmanje 1 člana konzorcija ponuditelja u vrijeme podnošenja prijave. Preslika dozvole mora se priložiti uz prijavu;
b. natjecatelj mora imati barem 15 zaposlenika koji trenutačno rade za natjecatelja u područjima povezanim s ugovorom.
3) Tehnička sposobnost natjecatelja (na temelju točaka 5. i 6. prijavnog obrasca):
a. natjecatelj je uspješno završio u posljednjih 36 mjeseci prije roka za dostavu ponuda pojmovni/pripremni i/ili glavni nacrt (bez građevinskog nacrta) za najmanje ukupno 50 km konvencionalne željezničke pruge za kombinirani prijevoz tereta + putnika, ili pretežito tereta (bez brzih pruga na kojima se razvija brzina preko 160 km/h), koji ne podliježe nužno jednom ugovoru. Udio koji je pravna osoba izvršila u pripremi pojmovnih/pripremnik i/ili glavnih nacrta posebnih željezničkih dionica iznosi najmanje 60 %.
Duljina željezničkih dionica za koje su napravljeni nacrti mjeri se od početne od krajnje točke predmetne dionice. U slučaju nacrta željezničke dionice s dvostrukim tračnicama, natjecatelj može navesti ukupnu duljinu obje tračnice (lijeva tračnica + desna tračnica) ako podliježu nacrtu za predmetnu dionicu.
Molimo jasno navedite datum (dd/mm/gg) izvršenja predmetnog željezničkog projekta te duljinu predmetne željezničke dionice koja podliježe projektiranju. Duljine predmetnih željezničkih dionica se zbrajaju, a odabir će se temeljiti na ukupnoj duljini dionica, a ne na broju, niti na cijeni takvih projekata.
To znači da je projekt koji natjecatelj navodi mogao biti dovršen u bilo kojem trenutku tijekom navedenog razdoblja, ali ne znači nužno da je započeo u tom razdoblju niti da je provođen tijekom čitavog razdoblja.
Prethodno iskustvo koje može dovesti do kršenja ugovora i njegova raskida od strane javnog naručitelja neće se uzeti u obzir. To se također odnosi na prethodna iskustva stručnjaka koja se traže prema ugovoru o pružanju usluga temeljenom na naknadi.
Gdje je to prikladno i za određeni ugovor, gospodarski se subjekt može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. Ako se natjecatelj oslanja na sposobnosti drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će na raspolaganju imati sredstva potrebna za izvršenje ugovora tako što će, primjerice, u ime tih subjekata dostaviti izjavu kojom se oni obvezuju da će mu ta sredstva staviti na raspolaganje. Takvi subjekti, primjerice matično poduzeće gospodarskog subjekta, moraju poštivati ista pravila o pravu sudjelovanja kao i gospodarski subjekt, posebice ona o državljanstvu.
Ako više od 8 prihvatljivih natjecatelja ispunjava navedene uvjete sposobnosti, moraju se ponovno pregledati relativne slabosti i snage prijava tih natjecatelja kako bi se utvrdilo 8 najboljih natjecatelja. Jedini čimbenici koji će se uzeti u obzir tijekom navedenog ponovnog pregledavanja su:
a. ukupna duljina željezničkih dionica koje se smatraju značajnima prema kriteriju 21.3.a;
b. ukupna duljina željezničkih dionica koje se smatraju značajnima prema kriteriju 21.3.a u zemljama koje podliježu IPA-i.
22.Kriterij za odabir ponude:
Ekonomski najpovoljnija ponuda.


Prijava

23.Rok za zaprimanje prijava:
7.7.2014. (16:30), srednjoeuropsko vrijeme. Prijave zaprimljene nakon isteka navedenog roka neće se uzeti u obzir.
24.Oblik i sadržaj prijave:

Prijave se moraju podnijeti na standardom prijavnom obrascu, čiji se oblik i upute moraju strogo poštivati. Prijavni je obrazac dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm

Bilo kakva dodatna dokumentacija (brošure, pisma itd.) dostavljena uz prijavu neće se uzeti u obzir.
25.Način podnošenja prijava:
Prijave se podnose isključivo na engleskom jeziku, na adresu javnog naručitelja u zapečaćenoj omotnici:
— pošiljkom s dostavnicom (putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga) na adresu:
Odjel za javnu nabavu, Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA,
— ili izravnim uručenjem (uključujući korištenje kurirskih usluga) javnom naručitelju, koji će izdati potpisanu i datiranu potvrdu primitka:

Odjel za javnu nabavu, Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA. Telefon +387 33254700. Telefaks +387 33666037. E-pošta: delegation-bih@ec.europa.eu

Naslov ugovora i uputa na objavu (vidi točku 1.) moraju biti jasno naznačeni na omotnici koja sadrži prijavu te se moraju navesti u svakom budućem dopisivanju s javnim naručiteljem.
Prijave podnesene na druge načine neće se uzeti u obzir.
26.Izmjena ili povlačenje prijave:
Natjecatelji mogu izmijeniti ili povući svoje prijave pisanom obaviješću prije isteka roka za podnošenje prijava. Prijave se ne mogu izmjenjivati nakon isteka navedenog roka.
Obavijest o izmjeni ili povlačenju prijave mora biti pripremljena i podnesena u skladu s točkom 25. Na vanjskoj omotnici (i unutarnjoj, ako se koristi) potrebno je naznačiti „Alteration” (Izmjena) ili „Withdrawal” (Povlačenje), kako je potrebno.
27.Radni jezik:
Sva pisana komunikacija za ovaj postupak nabave i ugovor mora biti na engleskom jeziku.
28.Datum izdavanja prethodne (informacijske) obavijesti:

2013/S 205-354305 od 22.10.2013.

29.Pravni temelj:
IPA, Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17.7.2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
30.Dodatne informacije:
Nisu navedene.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: