Nabavka usluga izrade izmjene dijela Regulacionog plana Centar-Istok

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

GRAD BANJALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 67-1-2-1-470/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Banjaluka
Kontakt osoba: Biljana Đurić
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa:www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Banja Luka
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničkekonsultantske usluge, usluge
tehničkog ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar-Istok"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar-Istok"
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
4.800,00 KM sa PDV-om
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.102,60
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Banjaluka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Definisan osnovnim elementima ugovora
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Način plaćanja:
- 30% po utvrđivanju nacrta Plana na sjednici Skupštine
Grada;
- 70% po završenom poslu koji je predmet ugovora i predaji
ugovorenog broja primjeraka usvojenog elaborata Plana
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da je dobavljač registrovan na propisan način za obavljanje
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovanje u 2013.godini
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Bez uslova
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
10.7.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 10.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.7.2014. Vrijeme: 12:40
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 15,00 KM na račun
javnih prihoda Grada Banjaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, opština 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1710000002 sa naznakom "Za nabavku broj
20-404-196/14".
(A-8677-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: