Nabavka usluga izrade izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar I Neum

Datum objave: 04.11.2016. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.11.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

841-7-2-24-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA NEUM
IDB/JIB 4227086860006
Kontakt osoba IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Kralja Tomislava 1
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-214
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta nacelnik@neum.ba
Internet adresa www.neum.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Neum

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Centar I" Neum


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Centar I" Neum

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44940,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Neum

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuditelju, odnosno podugovaraču (ako je predviđeno izravno plaćanje podugovaraču) će se vršiti po
ispostavljenoj privremenoj i okončanoj situaciji -računu, na žiro račun ponuditelja, odnosno podugovarača, koji je
dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.
Rok plaćanja daje Ponuditelj u svojem Obrascu za cijenu ponude – Aneks 3.
U slučaju da ugovorno tijelo kasni sa plaćanjem, ili da je kašnjenje rezultat propuštanja poduzimanja radnji za koje je
ugovorno tijelo odgovorno, ponuditelj će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu, ukoliko je bude zahtijevao.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. - 52. Zakona o javnim nabavama, a zahtjevi i dokazi definirani u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj je dužan u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti dokazati da:
a) u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju,
prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog
plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim
propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
c) je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa
važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;
d) je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i
Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.
U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki a) do d) Ponuditelj je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela izjavu iz
članka 45, točka (4) Zakona o javnim nabavama koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Ukoliko ponudu dostavlja
skupina ponuditelja, svaki član skupine je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.
Također, ponuditelji trebaju dostaviti Izvod iz sudskog registra (ili drugog registra nadležnog organa), kojim se dokazuje
njihova registracija u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili osigurati posebnu
izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s
predmetom nabave.
Osim toga, ponuditelji trebaju dostaviti također Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno Identifikacijski broj (ID).
Izvod iz sudskog registra, odnosno rješenje i ID broj dostavljaju se u preslici, ovjerenoj kod nadležnog tijela.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

(1) Što se tiče ekonomske i financijske sposobnosti kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) prosječan godišnji promet u zadnje 3 (tri) godine ne može biti manji od 100.000,00 KM, u dijelu realizacije
prostorno-planske dokumentacije;
b) pozitivno financijsko poslovanje – pozitivno poslovanje u protekle 3 (tri) godine;
c) da račun kandidata nije bio blokiran u prethodnih 6 (šest) mjeseci.
U svrhu dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti kandidat je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu o
ispunjenosti uvjeta iz članka 47 st. (1) točaka od a) do d) i točke (4) Zakona o javnim nabavkama BiH.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

(1) Tehnička i profesionalna sposobnost ponuditelja treba garantirati uspješno izvršenje ugovora i treba ispunjavati
sljedeće minimalne uvjete:
a) Uspješno iskustvo u prethodne 3 (tri) godine i to uspješno provedene ugovore na izradi najmanje dva regulacijska
plana ili uspješno provedene ugovore na izradi najmanje dvije izmjene i dopune regulacijskog plana ukupne vrijednosti
pojedinačnog ugovora ne manjoj od 50.000,00 KM
b) raspolaganje tehničkim osobljem za vršenje poslova izrade prostorno-planskih dokumenata
1 dipl.ing.arhitekture
1 dipl.ing.građevine – hidrotehnički smjer ili položen stručni ispit iz hidrotehnike
1 dipl.ing.građevine – prometni smjer ili položen stručni ispit za oblast prometa
1 dipl.ing.elektrotehnike – smjer energetike
1 dipl. ekonomista.
c) raspolaganje potrebnom tehničkom opremom i osobljem osposobljenim za rad u jednom od GIS softvera za
pružanje predmetnih usluga.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Način i uvjeti plaćanja 20,00 %
2 Rok za pružanje usluga 20,00 %
3 Organizacija i metodologija izrade Plana 30,00 %
4 Cijena 30,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

18.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 23.11.2016. 14:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.11.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto Kralja Tomislava 1, Neum, Sala Općine Neum

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Obilazak područja obuhvata zone izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Centar I“ je obvezan radi upoznavanja sa uvjetima i
predmetom nabave.
Datum obilaska lokacije:10.11.2016.godine (četvrtak), s polaskom u 12,00 sati sa mjesta skupljanja u Autocampu Neum
(ispred prostorija Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Neum).
Kontakt osoba za obilazak lokacije:Pero Raič, pomoćnik načelnika, telefon: 036/880-188. Prilikom obilaska predstavnici
Ponuditelja će dobiti potvrde o obilasku lokacije koje trebaju biti sastavni dio ponude u ovom postupku javne nabave.
Ponuda koja ne budu sadržavala potvrdu o obilasku lokacije, bit će nevaljana.
Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade do 18.11.2016.godine (petak) na slijedeći način: u sustavu „E-
nabave“ na web adresi: www.ejn.gov.ba.
Ugovorno tijelo je omogućilo neograničen i izravan pristup tenderskoj dokumentaciji na Portalu javnih nabava, bez naknade,
zajedno sa objavom obavijesti o nabavi na Portalu javnih nabava.
Na portalu javnih nabava se može izvršiti uvid u tendersku dokumentaciju, te se isti neće moći vršiti kod ugovornog tijela.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Hrvatskih velikana 6
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-185
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta imustapicneum@gmail.com
Internet adresa www.neum.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
841-7-2-24-3-18/16
PODIJELI: