Nabavka usluga izrade podloga (DMR) za hidrauličke modele na vodotocima I kategorije, izrade hidrauličkih modela i mape rizika od poplava: rijeka Tinja - područje Srebrenik, rijeka Bosna - područje Odžak, rijeka Drina - područje Ustikolina i rijeka Sana - područje Ključ

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-2-1-97/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
Kontakt osoba: Mirza Sarač i Hajrudin Mičivoda
Adresa: Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201295900008
Telefon: 033726400
Faks: 033726423
Elektronska po{ta: info@voda.ba
Internet adresa:www.voda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada podloga i hidrauličkih modela sa mapama rizika na
vodotocima I kategorije prema Preliminarnoj procjeni
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada podloga (DMR) za hidrauličke modele na vodotocima I
kategorije i Izrada hidrauličkih modela i mapa rizika od poplava -
Poplavna područja na vodotocima I kategorije prema Preliminarnoj
procjeni: rijeka Tinja - područje Srebrenik, rijeka Bosna - područje
Odžak, rijeka Drina - područje Ustikolina i rijeka Sana - područje
Ključ.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji usluga
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
175.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Vodno područje rijeke Save u FBiH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Ovlaštenje za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti
agencija za vode iz člana 2. tačka. 2. "Pravilnika o uslovima i
kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za
obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencije za
vode i načinu izdavanja ovlaštenja (Službene novine FBiH br.
75/09 i 43/10)" - Izrada tehničke dokumentacije vezane za
operativne planove odbrane od poplava i planove upravljanja
poplavnim rizikom, te tehničke dokumentacije za izgradnju
zaštitnih objekata iz člana 14. stav 1. tačka 1. Zakona o vodama
FBiH, koje se dokazuju fotokopijom odgovarajućeg Rješenja
Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
(Lista "II")
Ostalo prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Hamdije Čemerlića 39a, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za preuzimanje tenderske dokumentacije virmanskim
putem, se može izvršiti na ‘iro račun broj: 182-000-000-013-3944
kod BOR Banka d.d. Sarajevo ili na blagajni Agencije.
Obavještenje o nabavci je objavljeno u Službenom glasniku BiH i
na web stranici Agencije za javne nabavke BiH
(www.javnenabavke.ba)
(A-7688-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: