Nabavka usluga izrade predmjera radova, izrade tehničke dokumentacije za izvođenjem radova na lokacijama OS BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-432/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Mirza Čizmić, Ivan Šekelj, Mehmed Hrnjić, Igor
Majstorović
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade predmjera radova, izrade tehničke dokumetnacije za
izvođenjem radova na lokacijama OS BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge izrade predmjera radova, izrade tehničke dokumetnacije za
izvođenjem radova na lokacijama OS BiH
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Izkazano u T.D.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.282,05
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
63 prerspektivne lokacije OS BiH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet institucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Aktuelni Izvod iz sudskog registra u relevantnom profesionalnom
ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu, a za
fizička lica uvjerenje nadležnog organa da mu je dozvola da se bavi
djelatnošću koja spada u predmet nabavke još uvijek važeća.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) da dostavi dokaz da dobavljaču nije blokiran ni jedan od
otvorenih transacijskih računa u zadnjih 12 mjeseci,
b) da je ukupan prihod u posljednje 2 (dvije) godine (2012, 2013)
bio iznad 120.000,00 KM.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) uspješno iskustvo po realiziranim ugovorima najmanje 2 (dva)
u predhodnih dvije (2) godine (2012.god. i/ili 2013.god.), čiji
su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na
predloženu nabavku.
b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije davaoca usluga i/ili
kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito
kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pružanje
konkretnih usluga;
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
(A-5075-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: