Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i povezivanje analizatora, komunikatora Trafostanice Novo Čvorno i Analizatora trafostanice Brod sa sistemom Scada u kontrolnoj P-20

Datum objave: 16.08.2016. 10:49 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2016.

Broj: 6863-16

Banja Luka, 15.08.2016.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA: 

Izrada projektne dokumentacije i povezivanje analizatora, komunikatora Trafostanice Novo Čvorno i Analizatora trafostanice Brod sa sistemom Scada u kontrolnoj P-20, prema tehničkom zadatku za potrebe Rafinerija nafte Brod.

 

 "OPTIMA grupa" d.o.o. Banja Luka u ime i za račun i za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za izvođenje usluge iz predmeta tendera.

 

Predmet tendera

Izrada projektne dokumentacije i povezivanje Analizatora, komunikatora Trafostanice Novo Čvorno i i Analizatora trafostanice Brod sa sistemom Scada u kontrolnoj P-20, prema tehničkom zadatku 06/16E, iz priloga javnog poziva, koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Projektna dokumentacija se izdaje na ruskom i engleskom jeziku uvezana, ukoričena, numerisana u štampanom vidu.

Jedan komplet (3 primjerka u štampanom vidu srpska verzija i jedan primjerak u elektronskom vidu srpska verzija i ruska verzija)

Svi zainteresovani učesnici na tenderu, prije dostavljanja tehničko-komercijalnih ponuda obavezni su da izvrse obilazak lokacije u Rafineriji nafte Brod ad, koja je obuhvaćena tehničkim zadatkom i  izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju.

Ukoliko se ponuđač ne izvrši obilazak lokcije potrebno je da u kvalifikacionom dijelu ponude dostavi izjavu u kojoj izjavljuje da za izradu komercijalno - tehničke ponude nije potreban obilazak lokacije. Ponuđač može uz prethodnu pismenu najavu, doći u Rafineriju nafte Brod, koja se daje dva dana prije planiranog datuma dolaska, a najkasnije 6 dana do datuma za dostavu ponude

Pravo učestvovanja na javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove vezano za predmet Tendera.          

Pored dokaza o ispunjavanju Zakonskih uslova, Ponudači moraju imaju stručni stalno zaposleni kadar sa kojima ce izvoditi radove iz predmeta tendera

 

Sadržaj ponude

Ponudu je potrebno uraditi iz dva dijela i to:

- Komercijalna ponuda - jedna koverta

- Kvalifikaciona ponuda - jedna koverta

(Sve skupa zapakovati u treću kovertu)

 

Komercijalni uslovi ponude:

1) Vrijednost usluge:

- Vrijednost usluge iskazati u valuti KM/Eur bez PDV-a i to prema tačkama članu 8 Tehničkog zadatka

1. Izvršiti projektovanje i na osnovu projeka izvršiti povezivanje Analizatora po sledećim tačkama:

a) Analizator 1 povezati na komunikator i na SCAD-u u podstanici P-20 i sa SCAD-om u Elektrodistribuciji Doboj.

b) Analizator 2 iz trafostanice Brod povezati sa SCAD-om u kontrolnoj podstanice P-20 i sa SCAD-om u Elektrodistribuciji Doboj.

2. Određivanje i povezivanje tačke priključenja kabla iz trafostanice Novo Čvornog postrojenja podstanici P-20 (u saradnji sa službom IT Rafinerije nafte Brod).

3. Omogućiti povezivanje Analizatora 1, komunikatora trafostanice Novo Čvorno postrojenje i Analizatora 2 trafostanice Brod, tako da se mogu istovremono pratiti informacije sa oba Analizatora na SCADI u kontrolnoj P-20, takođe i na SCADI u Elektrodistribuciji Doboj

4. Kablovsko povezivanje razvodnog ormara u prizemlju trafostanice Brod sa Analizatorom 2 u kontrolnoj prostoriji trafostanice Brod (izvode radnici Eledktrodistribucije u saradnji sa izvođačem)

5. Povezivanje Analizatora 1 na primar transformatora u Novom čvornom Postroieniu Ozvode radnici Elektrodistribucije Doboj).

6. Obezbjediti potreban materijal (kabal, potrebne spojnice, sitan materijal i alat i dr. materijal potreban za povezivanje Analizatora sa sistemom SCADA), te obezbjediti potreban softver za laptop i kablovsku vezu (laptop sa Analizatorom 1) kako bi se moglo na licu mjesta pristupiti arhivskim podacima na Analizatoru 1 u slućaju da nije u finkciji SCADA sistema.

7. Obezbjediti softversko podešavanje kako bi potrebne informacije od Analizatora bile prikazane na ekranu Dezurnog dispečera elektropostrojenja.

8. Podešavanje potrebnih parametara i puštanje u probni rad.

9. Održavanje kratke teoretske obuke, a zatim i praktične obuke na licu mjesta sa detaljnim objasnjenjem podešavanja parametara i kako se vrši očitavanje, te dostaviti odštampana Uputstva za rad sa analizatorom (obuka radnika službe Održavanja, službe Elektropostroienia i radnike

10. Izvršiti obuku kontrole i očitavanja parametara na sistemu SCADA u kontrolnoj podstane P-20.

- Ukupna vrijednost usluge u valuti KM / Eur bez PDV-a

 

Komercijalnu ponudu izraditi isključivo prema gore navedenom uputstvu.

1) Način i uslovi plaćanja - preferirano doznakom ( žiralno ) odloženo do 60 dana po okončaniu usluge,

3) Dinamika i rok završetka usluge: Pisana Izjava ponuđača sa tačno definisanim rokom izvođenja usluge, ( definisati br. dana ).

4) Garancija na izvedenu uslugu, pisana Izjava Ponuđača da će predmetna usluga biti u svemu izvedena prema svim Zakonskim propisima RS odnosno BiH iz oblasti struke i tehničkom zadatku.

5) Rok važenja ponude : 5 mjeseci

 

Kvalifikacioni uslovi:

1) Sadržaj dostavljene ponude

2) Lista referentnih radova u 2014/2015. godini sa imenom kontakt osobe i telefonskim brojem

3) Izvod (rješenje) o registraciji privrednog subjekta/ovjerena fotokopija ili drugi dokument u skladu sa Zakonom, ne stariji od 6 mjeseci.

4) Izjava da se protiv ponuđača (odgovornog lica) ne vodi krivični postupak ni pred jednim sudom.

5) Tačan naziv ponuđača adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica.

6) J I B - ovjerena fotokopija iz 2016 godine ( za rezidente )

7) Spisak stalno zaposlenih radnika ( dokaz o broju zaposlenih ) i njihova kvalifikaciona struktura potpisan od strane odgovornog lica Ponuđača, sa Licencama,

8) Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim pravnim licem, za dio poslova koie Ponuđač ne moze samostalno raditi,

9) Važeći dokument, Licenca, kojom se potvrđuje da je Ponuđač ovlašten za vršenje usluga, izrada projektno tehničke dokumentacije ili neki drugi relevantan dokument države ponuđača

10) Preporuka drugih Investitora ( korisnika usluga )-pisana referenca -original dokument potpisan od strane odgovornog lica korisnika usluge;

11) Potvrda o likvidnosti izdata od strane poslovne banke ne starija od 15 dana od datuma za podnosenje ponude,

12) Izjava kojom se garantuje da će ugovoreni radovi iz predmeta javnog poziva, biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa važećim Zakonskim propisima i normativima;

13) Izjava, da preduzeće nije u stečaju;

14) Dokaz o ispunjavanju Zakonskih uslova, pisana izjava.

 

Kriterij za izbor dobavljača:

- Ispunjavanje uslova definisanim u komercijalnom i kvalifikacionom dijelu ovog upita

- Cijena izvođenja usluge           

- Uslovi i način plaćanja

- Referenc lista

- Kvalifikaciona struktura stalno zaposlenih radnika,

Ispunjavanje kvalifikacionih uslova učesnika tendera kod vrednovanja ponuda ima eliminacioni karakter,

 

Uputstvo ponuđaču

1) Usluga će se vršiti prema usaglašenom termin planu izvođenja radova između Naručioca i Izvođača ili po radnom nalogu Naručioca u zavisnosti od okolnosti.

2) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda.

3) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema upustvima iz ovog poziva i dostavljena u roku predviđenom javnim pozivom.

Sa izabranim ponuđačem "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod potpisaće kupoprodajni ugovor kojim će se precizno definisati obaveze vršioca usluge i naručioca (u tipskoj varijanti ugovora)

 

Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 17.08.2016. godine uključujući 17.08.2016. godine do 16 časova, na email adresu RuzojcicLj@optimagrupa.net

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnog sajta Optima grupe Banja Luka

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.08.2016. godine do 16 sati.

 

Podnošenje tenderskih ponuda

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu Naručioca

 „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37A 78000 Banja Luka

u zatvorenim kovertama sa punom adresom ponuđača i naznakom

0452Z/16, "Ponuda za uslugu: Izrada projektne dokumentacije i povezivanje analizatora, komunikatora Trafostanice Novo Čvorno i Analizatora trafostanice Brod sa sistemom Scada u kontrolnoj P-20" - NE OTVARATI

Ponuda treba da glasi isključivo na Rafineriju nafte Brod a.d.

Ponude dostavljene odnosno zaprimljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte. Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovoljnijh ponuđača, obavit će se u skladu sa internim Pravilnikom "Optima grupe" Banja Luka

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni

"Optima grupa" Banja Luka zadržava pravom prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima. Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.     

Za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Svetog Save 106, 74 450 Brod Republika Srpska.

Mjesto izvođenja usluge, „Rafinerija nafte Brod« ad Brod, Svetog Save 106, 74 450 Brod Republika Srpska.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije

Ljiljana Ružojčić

Vodeći specijalista Uprave za nabavku

Tel: +387 53 626-088

Mob: +387 65 015-579

E-mail: RuzojcicLj@optimagrupa.net

 

Jaćimović Branka,

Načelnik Uprave za nabavku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Javni-poziv-6863-16.zip
PODIJELI: