Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za rezervoar pitke vode na Vrelom oku

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP A.D.
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI A.D.
TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 238-2-2-1-380/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP a.d.
ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI a.d. Trebinje
Kontakt osoba: Dragomir Brnjoš, dipl.građ.inž., telefon:
059/278-118,E-mail:dbrnjosŽhet.ba
Adresa: Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401355020001
Telefon: 059260213
Faks: 059260782
Elektronska po{ta: het@het.ba
Internet adresa:www.het.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničkekonsultantske usluge, usluge
tehničkog ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektne dokumentacije za rezervoar pitke vode na
Vrelom oku
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Shodno važećoj vodoprivrednoj dozvoli za pogon HET 1,
potrebno je izvršiti realizaciju uslova iz iste koji je
definsian tačkom 3.7.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Trebinje/RS/BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 (stotinu dvadeset) dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:85,00 %
2. Rok izvršenja usluga, učešće:15,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:30
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se obezbijediti u roku od 3 (tri)
dana od prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije
počevši od 05.05.2014. godine.
Za plaćanje iz BiH - Novčana naknada za tendersku dokumentaciju
je 20,00 KM.
Žiro račun ZP Hidroelektranena Trebišnjici AD Trebinje
broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoistočne Evrope,
Filijala Trebinje.
Za plaćanje iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravanje
deviznog priliva iz inostranstva):
FIELD32 (CURRENCY AND AMOUNT)
EUR10,23
FIELD56A(INTERMIDIARY)
SNJIFT:DEUTDEFFDŽDŽDŽ
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
FIELD57A(ACCOUNT WITH INST.)
NOVA BANKA A.D.BANJALUKA
SNJIFT:NOBIBA22
FIELD59 (BENEFICIARY)
BA395551101000241362
JP HET HIDROEL.NA TREB.AD
L.VUKALOVIĆA2
FIELD70 (DETAILS OF PAYMENT)
Zainteresovani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Trifko Bulut
Adresa: Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
Telefon: 059278306
Faks: 059260782
Elektronska po{ta: komercijala@het.ba
Internet adresa:www.het.ba
(A-6943-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: