Nabavka usluga izrade promotivnog materijala: kalendara, olovaka, dizajna, grafičke pripreme, print majica i postera...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

ŠUMARSKI FAKULTET U SARAJEVU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 908-7-2-4-20/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Šumarski fakultet u Sarajevu, -
Kontakt osoba: Jusuf Musić
Adresa: Zagrebačka 20
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200174900004
Telefon: 033812490
Faks: 033812488
Elektronska po{ta: info@sufa.unsa.ba
Internet adresa:www.sfsa.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izrada promotivnog materijala
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izrada promotivnog materijala (kalendari, olovke i sl.); dizaj,
grafička priprema i print majica, postera i dr.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Zagrebačka 20 (soba 115)
71 000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan od 9:00
do 15:00 sati na naznačenoj adresi ili dostaviti poštom uz prethodnu
najavu i predočenje dokaza o izvršenoj uplati.
Iznos uplate: 20 KM
Uplatni račun: 3389002207928948 UniCredit Bank Sarajevo
Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije za izradu
promotivnog materijala
Primalac: Šumarski fakultet Univerziteta u sarajevu
(D-8402-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: