Nabavka usluga izrade Zoning plana Poslovne zone Glinište (nacrt i prijedlog)

Datum objave: 16.09.2016. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-1-2-187-3-56/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Ermina Smailbegović
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Izrada Zoning plana Poslovne zone Glinište (nacrt i prijedlog)”


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka su sluge izrade "Zoning plana Poslovne zone Glinište (Nacrt i Prijedlog) prema
Projektnom zadatku (i obuhvatu koji je sastavni dio Projektnog zadatka) broj:01-05-6-290-1/16 od 25.05.2016.godine koji je
sastavni dio tenderske dokumentacije, na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstvima predviđenim u
budžetu/finansijskom planu za 2016. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73300000-5 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema projektnom zadatku i tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29060,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Predmet plana je Poslovna zona "Glinište" , općina Tešanj. Isporuka završenog dokumenta je zgrada Općine Tešanj, Trg Alije
izetbegovića 1, Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta Općine Tešanj za 2016.godinu.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti .

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
- običnu kopiju Potvrde Centralne banke sa spiskom svih otvorenih računa ponuđača;
- običnu kopiju Potvrde svih banaka kod kojih ponuđač ima otvoren račun, da račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest)
mjeseci.
- izjavu ponuđača (original) o ukupnom prometu ponuđača za 2015. finansijsku godinu ili od datuma registracije, odnosno od
početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od dvije godine. Izjava mora biti
potpisana i ovjerena od strane ponuđača.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1. Spisak izvršenih ugovora o uslugama koje su predmet nabavke u posljednje 2 godine, ili od datuma registracije, odnosno
početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od dvije godine. Uz spisak izvršenih
ugovora ponuđač je dužan dostaviti i Potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koja obavezno sadrže:
naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja
ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od
ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o
učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
2. Dokaz o ovlaštenju za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata izdato od strane nadležnog organa.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Tešanj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovića 1, Soba broj: 49

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 06.10.2016.godine.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-1-2-187-3-56/16
PODIJELI: