Nabavka usluga izvanrednog liječničkog sistematskog pregleda za 11 policijskih djelatnika MUP K 10

Datum objave: 15.04.2021. 09:23 / Izvor: Akta.ba, 12.04.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON 10

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

LIVNO

Povjerenstvo za javnu nabavu

 

Broj: 02-02-      /21

Dana: 12.04.2021.godine.

 

PREDMET: POZIV ZA PONUDU

 

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ugovornog tijela: MUP K 10

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 9, Livno

Identifikacijski broj (JIB): 4281001910004

Telefon: 034-206-048

E-mail: javnenabave@mupk10.gov.ba

 

2.         PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1.Predmet      nabave je pružanje usluge izvanrednog liječničkog sistematskog pregleda za 11. policijkih djelatnika MUP K 10

2.2.      Broj djelatnika : 11

2.3.      Vrsta postupka javne nabave: Izravni sporazum

 

2.4.      Mjesto pružana usluga je na prostoru Hercegbosanske županije. Ukoliko se usluge pružaju van prostora Hercegbosanske županije , ponuditelj je dužan snositi sve troškove prijevoza djelatnika od mjesta prebivališta do mjesta pružanja usluge i sve ostale troškove

2.5.      Vrijeme vršenja usluga će biti dogovoreno u terminima i prema rasporedu koji bude prethodno obostrano usuglašen izmedu ugovornih strana.

2.6.      Broj i oznaka iz JRJN : 85140000-2 (razne zdravstvene usluge).

 

3.         UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUDITELJA

3.1. Ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabave.

 

4.TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

4.1. U skladu sa člankom 50. ZJN 39/14, te Pravilnikom o psiho-fizičkim i zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati policijski službenici MUP-a K 10 broj: 02-2-021-1015/11 od 21.02. 2011. godine, ponuditelji su dužni ispuniti slijedeće uvjete:

-da omoguće obavljanje cjelokupnog sistematskog pregleda za svakog pojedinačnog uposlenika unutar jednog radnog dana:

- da raspolazu strućnim osobljem za svaki specijalistićki pregled. sa traženom slručnom kvalinkacijom:

-doktor medicine . specijalista medicine rada -doktor medicine, specijalista interne medicine -doktor medicine. specijalista neuropsihijatar -doktor medicine. specijalista oftamolog -dokior medicine. specijalista otorinolaringolog -doktor medicine. specijalista ortoped ili fizijatar -diplomirani psiholog

- da raspolažu opremom potreonom za pružanje predmetnih usluga -Izabranom ponuditelju će navedeni pravilnik biti dostavljen.

 

5.         CIJENA PONUDE

5.1. Ponuditelj treba ispuniti cijenu ponude:

Jediničnu cijenu ovdje iskazati

5.2. Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama.

5.3.     Cijena koju navede ponuditelj neće se mijenjati u toku izvršcnja ugovora.

5.4.      Cijena se iskazuje bez PDV-a.

 

6.         OCJENA PONUDA ILI CIJENA I OKONČANJE POSTUPKA

6.1. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Uzovor će se dodijeliti ponuditelju koji je ponudio najnižu cijenu ukupne ponude.

 

Ponudu dostaviii najkasnije 20.04.2021. godine, u zatvorenoj omotnici ili na dolje navedene kontakt podatke:

MUP Kantona 10

S-S.Kranjćevića 9

80101 Livno

 

Kontakt: Petar Gorovac, 034 206 048

Mail: javnenabave@mupk10.gov.ba

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA JN

Petar Gotovac

 

poziv_.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: