Nabavka usluga kamionskog prevoza uglja na relaciji RMU Đurđevik - Termoelektrana Tuzla

Datum objave: 26.09.2016. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-2-356-3-305/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Edin Ridžal
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kamionski prevoz uglja na relaciji RMU Đurđevik - Termoelektrana «Tuzla»


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kamionski prevoz uglja na relaciji RMU Đurđevik - Termoelektrana «Tuzla»

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100.000 t

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

220000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TE Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo ponuđača u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora u zadnje 3 godine ( period se računa od dana
objave Obavještenja o predmetnoj nabavci na portalu www.ejn.gov.ba ) u pružanju usluga kamionskog prevoza uglja ili
rasutog materijala, minimalne vrijednosti ugovora 50.000,00 KM bez PDV-a.
b) mogućnost angažovanja minimalno 4 kamiona nosivosti 20 tona i više, s tim da maksimalna bruto težina kamiona sa
ugljem iznosi do 50 tona, koji imaju sanduke za istresanje uglja/materijala na bočnu stranu (bočno kipanje) i za istresanje
uglja/materijala nazad (kipanje nazad). Ponuđač je obavezan da angažuje kamione sa oba načina kipanja Ne dolaze u obzir
kamioni sa prikolicama.
c) mogućnost angažovanja najmanje 4 (četiri) vozača kamiona;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Vilsonovo šetalište 15, sala 430

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo putem portala www.ejn.gov.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-2-356-3-305/16
PODIJELI: