Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-1225/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Milorad Šolaja
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije godine
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika u
Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d.
Sokolac
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
300.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Sjedišta organizacionih dijelova Javnog preduzeća.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Visina sume osiguranja, odnosno visina obračunate premije,
učešće: 80,00 %
2. Rok plaćanja premija, učešće: 10,00 %
3. Rok isplate osigurane sume po kompletiranju dokumetacije,
učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Direkcija Javnog preduzeća, Romanijska 1, Sokolac
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske
dokumentacije za nabavku________, po Obavještenju o
nabavci broj ___________, od ____ 2014. godine.
2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na ‘iro račun broj: 562-001-00000330-38.
(A-8051-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: