Nabavka usluga konkursa za izradu Idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportsko-rekreativne zone Aleja u Bihaću

Datum objave: 23.12.2021. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1034-6-2-92-3-77/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BIHAĆA
IDB/JIB 4263145260006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zlatan Dzambegovic
Adresa Bosanska 4
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-222
Faks (037) 229-699
Elektronska pošta bihac@bihac.org
Internet adresa www.bihac.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješenja

Konkurs za izradu Idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportsko-rekreativne zone „Aleja“ u Bihaću

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

Predmet javnog konkursa je izrada Idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportsko-rekreativne zone
„Aleja“ u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za tri prvoizabrana rada.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva su obezbjeđena u budžetu grada Bihać


III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Nagrada

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.1.2022.

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.02.2022. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska /konkursna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Grada Bihać; www.bihac.org.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1034-6-2-92-3-77/21
PODIJELI: