Nabavka usluga korištenja i mjesečnog očitavanja ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Kliničkog centra

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-2-1-429/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Marko Tripić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska pošta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-1-1523-2/14 radi davanja na korištenje i mjesečno
očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Kliničkog centra
Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Davanje na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i
prsten-dozimetara za potrebe Kliničkog centra Banja Luka
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO objekat Kliničkog centra Banja Luka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i traje 12
mjeseci od dana potpisivanja istog
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sredstva tekućeg poslovanja
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona -
telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom
kontakt osobe
- Dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz
predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:70,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:30,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA ponuda radi davanja na korištenje i mjesečno
očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Kliničkog centra
Banja Luka na adresu: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, Ul.
Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog
centra ili poštom preporučeno, a primaju se do 11.06.2014.god. do
9 časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Tenderska dokumentacija može se dobiti poštom ili preuzeti
svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova u sobi br. 11
(Centralni medicinski blok) u prostorijama Službe za javne
nabavke uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati
nerefundirajućeg iznosa od 30,00 KM + PDV.
Uplata se vrši na žiro račun Kliničkog centra Banja Luka broj:
571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa
tenderske dokumentacije.
Klinički centar ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom
postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik
BiH", broj 49/04).
(A-7236-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: