Nabavka usluga mjesečnog održavanja liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima administrativnog centra i Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 177-1-2-1-114/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske
Kontakt osoba: Dragana Aleksić
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402752740009
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluge redovnog održavanja liftova i zamjena
rezervnih dijelova u objektima administrativnog centra i
Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 5 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Administrativni centar Vlade RS, Banja Luka, Lamela
A, 9. sprat, sala 32
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Broj računa na koji će se uplaćivati naknada za pruzimanje TD na
‘iro-račun Javnih prihoda RS 562-099-00000-556-87, sa naznakom
vrste prihoda 722511, šifra opštine 002 i šifra budžetske
organizacije 0420001. Potvrdu o uplati prezentirati prilikom
preuzimanja TD.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aleksić Dragana
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Aleksić Dragana
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Aleksić Dragana, Renata Zucchiatti, Dodik
Olivera
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338579
Faks: 051338550
Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net
Internet adresa:vladars.net
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno mjesečno održavanje liftova i zamjena rezervnih
dijelova u Administrativnom centru Vlade RS
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja okvirnog sporazuma
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Administrativni centar Vlade RS
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u
Poslovnom objektu Vlade RS
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja okvirnog sporazuma
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Poslovna zgrada Vlade RS, Trg Jasenovačkih ‘rtava broj 1, Banja
Luka
(A-8345-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: