Nabavka usluga monitoringa životne sredine na Regionalnoj sanitarnoj deponiji komunalnog otpada Brijesnica u Bijeljini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP REGIONALNA DEPONIJA "EKO-DEP" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 132-1-2-1-4/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Regionalna deponija "EKO-DEP" d.o.o.
Kontakt osoba: Dragan Lazić
Adresa: Miloša Crnjanskog 38
Poštanski broj: 76300
Opština/Grad: Bijeljina
IDB/JIB: 4402206230008
Telefon: 055224830
Faks: 055202085
Elektronska po{ta: ekodep@spinter.net
Internet adresa:www.ekodep.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: BIJELJINA
I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i održavanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
slične usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: tri godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 350.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Monitoring životne sredine na Regionalnoj sanitarnoj
deponiji komunalnog otpada "Brijesnica" u Bijeljini
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Monitoring ‘ivotne sredine na Regionalnoj sanitarnoj
deponiji komunalnog otpada "Brijesnica" u Bijeljini obuhvata:
- Monitoring ocjednih voda,
- Monitoring podzemnih voda,
- Monitoring površinske vode,
- Monitoring kvaliteta vazduha,
- Monitoring buke,
- Monitoring deponijskih gasova,
- Monitoring taložnih supstanci.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Pružanje usluga monitoringa u periodu od godinu dana
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Lokacija Regionalne sanitarne deponije "Brijesnica" u
Bijeljini
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje će se vršiti u jednakim mjesečnim anuitetima, nakon
dostavljanja mjesečnih izvještaja o izvršenim uslugama i
ispostavljenih faktura za izvršene usluge.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dokazi iz Člana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 3. tačke (a-đ).
Ponuđači usluga moraju da ispunjavaju sledeće uslove koji se
odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost:
-Ponuđač mora da ima najmanje 3 (tri) refernse iz predmeta
nabavki (monitoring kvaliteta vazduha i voda na deponiji
komunalnog otpada, priložiti listuglavnih usluga u poslednje 3
godine, vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz
osiguranje dokumenata u formi Potvrda o izvršenim uslugama
koje su izdali primaoci. Potvrda mora sadržavati ime
naručioca, predmet usluge, period izvršenja i vrijednostu
usluge.
Izjavu o tehničkoj opremljenosti i raspolaganju ponuđača sa
dvije kompletne stanice za monitoring vazduha koje minimalno
moraju da budu opremljene sledećim uređajima (analizatorima):
- SO2 analizator,
- NO,NO2,NOxanalizator,
- O3 analizator,
- CO- analizator,
- AnalizatorULČ i PM10,
- Analizator za amonijak,
- Analizator za metan,
- Analizator za ukupne gasne ugljikohidrate -THC,
- Analizator za ukupne merkantane kaoSH,i
- Analizator meteroloških parametara (pritisak,
temperatura, ukupne padavine, sunčeva radijacija, brzina i
smjer vjetra).
- Ponuđač treba da dostavi ovjerenu kopiju licence za
obavljanje poslova iz oblasti zaštite ‘ivotne sredine,
izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju RS,
- Ovjerenu kopiju licence za ispitivanje kvaliteta voda, nivo
laboratorije kategorije 2, izdata od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
26.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 12:05
Mjesto: Miloša Crnjanskog 38, 76300 Bijeljina, RS, BiH,
kancelarija br. 5
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Besplatno preuzimanje Tenderske dokumentacije u Nabavnoj
službi JP "EKO-DEP" doo, Miloša Crnjanskog 38, 76300
Bijeljina, je svakim radnim danom, u periodu od 9,00 do 14,00
časova. Ukoliko ponuđač zahtjeva dostavljanje tenderske
dokumentacije poštom, troškovi dostave padaju na teret
ponuđača. Ponuđač je dužan, prilikom preuzimanja tenderske
dokumentacije, dostaviti kopiju Uvjerenja o registraciji PDV
obveznika.
(A-7956-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: