Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Nabavka usluga na iskorištavanju šuma na području ŠG Romanija Sokolac, u odjelima 81, 83/1, 83/2 i 73 PJ Ž-K, 61/1PJ R-D i usluga primicanja i privlačenja šds animalnom zapregom u odjelima 94 GO K-B i 39 PJ R-G

Datum objave: 29.06.2020. 14:29 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2020.

Позив за услуге у шумарству број: 11.17/0203-5735/20 од 29.06.2020.године ШГ 'Романија'

 

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA a.d. SOKOLAC

ŠG ROMANIJA SOKOLAC

Broj: 11.17/0203-5735/20 ŽB     

Sokolac,29.06.2020. godine

POZIV ZA DOSTAVLjLNjE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA

O USLUGAMA PZ ANEKSA II DIO B ZJN BIH

 

Poštovani,

U ime JP „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG "Romanija" Sokolac pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge na iskorištavanju šuma na području ŠG "Romanija" Sokolac.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16 od 06.09.2016.).

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU:

Ugovorni organ: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

Adresa Romanijska 1, 71 350 Sokolac

IDB: 4400632340004

Telefon: 057/405-300

Faks: 057/405-341 ili 405-342

Web adresa: www.sumers.org

 

PODACI O KONTAKT OSOBAMA:

Kontakt osoba: Čortan Bojan, tehnički direktor ŠG "Romanija" Sokolac

Telefon: 057-448-529

Faks:     057-444-417

e-mail:  romanija@sumers.org

 

 

Podatke vezano za postupak javne nabavke ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe kako je navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda. Poziv za dostavljanje ponuda se može preuzeti sa web stranice JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac ili u prostorijama ŠG "Romanija" Sokolac

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati.

1 .Predmet javne nabavke: Nabavka usluga USJ1UGE SANITARNE SJEČE, odnosno usluge sječe, izrade i izvoza ŠDS, slučajni užitak u odjelima 81, 83/1, 83/2 i 73 PJ "Ž-K", 61/1PJ "R-D", i usluge primicanja i privlačenja šds animalnom zapregom u odjelima 94 GO "K-B" i 39 PJ "R-G" na području ŠG "Romanija" Sokolac; oznaka iz JRJN 77211100-3.

1.2. Nabavka je podijeljena na 7 lotova:

1.3. Ukupna vrijednost usluga je 210.853,35 KM (bez PDV-a) u ljetnoj sezoni rada bez koranja i 241.249,88 KM (bez PDV-a) u ljetnoj sezoni rada sa koeanjem Pojedinačna vrijedost po svakom lotu navedenaje utački 1.5 Poziva.

1.4. Nabavka je odobrena Odlukom Uprave preduzeća JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-2210-1//20, od 24.06.2020. godine.

1.5. Tehnička specifikacija za lotove:

Broj lota Opislota

LOT 1     Sječa, izrada i izvoz šds — slučajii užitak- u odjelu 81 PJ "Žep - Kuštravica"

-Neto masa: 1.105,28 mZ

- Ukupna vrijednost radova: JBetna sezona bez koranja 32.837,87 KM,

Ljetna sezona sa koranjem 41.072,20 KM

 

Broj loga              Opisloga

Lot 2      Sječa, izrada i izvoz šds - slučajni užitak- u odjelu 83/1 PJ "Žep - Kuštravica"

- Neto masa: 1.589,27 mZ

- Ukupna vrijednost radova: Ljetna sezona bez koranja 49.696,47 KM,

Ljetna sezona sa koranjem 60.535,29 KM

 

Broj

lota        Oiisloga

Lot 3      Sječa, izrada i izvoz šds- slučajni užitak- u odjelu 83/2 PJ "Žep - Kuštravica"

-              Neto masa: 3.500,48 mZ

-              Ukupna vrijednost radova: Ljetna sezona bez koranja 107.989,91 KM,

Ljetna sezona sa koranjem 125.212,17 KM

 

Broj lota              Opns lota

Lot 4      Sječa, izrada i izvoz šds-slučajniužitak- u odjelu73 PJ "Žep - Kuštravica"

-              Neto masa: 251,28 mZ

-              Ukupna vrijednost radova: Ljetna sezona bez koranja 5.819,64 KM,

Ljetna sezona sa koranjem 7.395,17 KM

 

Broj lota              Oiuu' loga

Lot 5      Sječa, izrada i izvoz šds - slučajni užitak- u odjelu61/1 PJ "Ratak - Devetak"

-              Neto masa: 246,067 mZ

-              Ukupna vrijednost radova: Ljetna sezona bez koranja 5.349,49 KM,

Ljetna sezona sa koranjem 7.035,05 KM

 

Broj lota              Opis LOta

Lot 6      Primicanje i privlačenje animalom šds u odjelu 94 PJ "Kaljina - Bioštica"

-              Neto masa: četinari 3.423,688 mZ, lišćari 428,840 mZ; ukupno 3.852,528 mZ

-              Masa po hektaru 75,24 mZ

-              Srednji prečnik doznačenih sgabala čet. 41 cm, lišć. 38 cm

-              Primicanje animalom - II kategorije ( srednje povoljan), udaljenost 100 m. Ukupna vrijednost radova: ljetna sezona bez koranja 7.010,64 KM

 

Broj lota              Opis lota

Lot 7      Primicanje i privlačenje animalom šds u odjepu 39 PJ "Romanija - Glasinac"

-              Neto masa: četinari 1.099,926 mZ, lišćari 48,712 mZ; ukupno 1.148,638 mZ

-              Masa po hektaru 30,73 mZ

-              Srednji prečnik doznačenih stabala čet. 41 cm, lišć. 38 cm

-              Primicanje animalom - II kategorije ( srednje povoljan), udaljenosg 200 m. Ukupna vrijednost radova: ljetna sezona bez koranja 2.149,61 KM

- Ponuđačima je dozvoljeno da dostavljaju ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove.

 

1.6. Mjesto pružanja usluga je ŠG "Romanija" Sokolac. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate tehničkog direktora Čortan Bojana, dipl. inž.šum. na tel. 057/448-529..

Odlazak na lice mjesta se organizuje od 06.07.2020.godine do 08.07.2020.godine kako bi se ponuđači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresovani ponuđač se treba obratiti kontakt osobi, tj. tehničkom direktoru ŠG prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresovanost za planirani odlazak na lice mjesta. Sve troškove obilaska snose ponuđači.

1.7. Rok za izvođenje usluga za sve lotove je od zaključivanja ugovora do 30.09.2020. godine . Dnevna dinamika iznosi: lot -1- 18 mZ, lot -2 - 25 mZ, lot -3 - 45 mZ, Lot-4 - 4 mZ, Lot-5 - 4 mZ, Lot-6 -14 mZ, Lot-7 - 5 mZ.

NAPOMENA: Rok za završetak usluga određuje ugovorni organ, navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponuđača je da prihvati isti.

1.8. Ugovorni organ će izvršiti plaćanje za izvršene usluge, u vremenu od 30 dana po ispostavljanju fakture, što praktično znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u dalje razmatranje, odnosno da bi se poredila sa ostalim u smislu koja je najniža prema kriterijumu najniže cijene.

NAPOMENA: Plaćanje usluga će se vršiti samo kada šds budu na kamionskom putu, odnosno kada je završena sječa i privlačenje ŠDS, a sve u skladu sa Zaključkom Uprave Š broj: 01-2639/16 od 27.04.2016. godine.

 

2. Provjera kvalifikacija ponuđača, uslovi za učešće i potrebni dokazi:

2.1          Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

a)            ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona;

b)           sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti kojaje u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;

c) tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača, u skladu sa članom 50. Zakona.

2.2          Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslov tražen tačkom 2.1 poziva za dostavljanje ponuda, i to:

a)            U svrhu dokazivanja lične sposobnosti ponuđač mora dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), u skladu sa formom koja je prilog pozivu kao Aneks 4. Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je najkasnije u roku od 5 dana po prijemu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova definisanih tačkom 2.1 pod a). Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude;

b)           U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan (Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelni izvod iz sudskog registra) ili da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu naddežnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokaz koji se dostavlja mora biti original ili ovjerena kopija datum ovjere dokumenta kod nadležnog organa ne smije biti starije od tri mjeseca od dana predaje ponude.

c) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50. Zakona, ponuđač je dužan dostaviti:

1) Referens lista izdata od strane JPŠ „Šume RS" a.d. Sokolac ili neke druge ugovorene strane u zemlji ili okruženju sa kojom je ponuđač zaključio ugovor, a koja se bavi poslovima iste prirode. NAPOMENA: Ukoliko se dostavlja Referens lista iz JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac priznaće se samo Potvrda koja je izdata u Direkciji ugovornog organa, a ne Potvrda koja je izdata u nekom od organizacionih dijelova.

Referens lista mora biti u skladu sa članom 48. ZJN BiH.

2)            Popisna lista osioviih sredstava, tj. Izjava o tehničkoj opremljenosti u skladu sa materijalnim

propisima, odnosno Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu, koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Službeni glasnik R.Srpske broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), i to Članom 5. Stav (3) i stav (4).

3)            Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave, kao dokaz kvalifikacione strukture u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslov preferencijalnog tretmana domaćeg, shodno Odluci Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, te da ponuđač ispunjava uslove predviđene materijalnim propisima, Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, izdato od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske (Službeni glasnik R.Srpske broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), i to Članom 4. Stav (3) i stav (4).

4)            Ovjerena Izjava iz člana 50. Zakona u skladu sa formom koja je prilog pozivu za dostavljanje ponuda

kao Aneks 5.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ovjerene od strane nadležnog organa i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

2.3          U skladu sa članom 52. Zakona, ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 6) — izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar).

NAPOMENA: Izjavu potpisuje i ovjerava samo lice koje je navedeno u Rješenju o upisu u sudski registar. Izjavu iz Člana 52. ZJN BiH ne može potpisati drugo lice čak ni ako ima punomoć.

2.4          Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave u skladu sa članom 45. Stav (2) zakona i to u roku koji je definisan tačkom 2.2 a) ovog poziva:

a)Uvjerenje       od nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Ako poiudu dostavlja ftičko lice kao preduzetišs, dužap js lostašpn vitjepcti.e kojs glasi im nme vlasnika - preduzetnika: ( SZR: SP; UD: SUR: SUD )

b)           Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fšnčko lncs kao irsduzstnik, dužzn ie dosišiti samo uvjsrenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; ( SZR; SP; UD; SUR; SUD    )

v)            Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

g)            Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

NAPOMENA: Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 2.4. ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od datuma prijema ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od NAŽASNIJE 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Ako su uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama izdata nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, ista moraju sadržavati potvrdu da su poreske obaveze bile uredno plaćene u vrijeme dostavljanja ponude. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 2.2, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 2.2. i 2.4

Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude originale IZJAVA, ovjerene od nadležne institucije da ispunjavaju uslove iz Člana 45. i 52. ZJN BiH, Izjavu iz člana 50. ZJN BiH original potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. Sve izjave obavezan je potpisati i ovjeriti pečatom ponuđač, a Izjave po Članu 45. i 52. ZJN BiH obavezno moraju biti ovjerene i od strane nadležne institucije. Ukoliko Izjave iz Člana 45. i 50 ZJN BiH potpisuje ovlašteni predstavnik ponuđača potrebno je da uz ponudu dostavi punomoć original ili ovjerena kopija. Izjavu iz Člana 52. ZJN BiH potpisuje samo lice koje je navedeno u Rješenju o upisu u sudski registar.

2.5 Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente:

1) Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-1, original, (ukoliko ponudu

dostavlja grupa ponuđača ovaj obrazac mora biti popunjen tako da sadrži osnovne podatke o članovima grupe ponuđača uz obavezno navođenje člana grupe koji je ovlašten za komunikaciju sa ugovornim organom, koji je ovlašten da potpiše ponudu i ugovor o JN);

2) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-2, original;

3) Obrazac povjerljivih informacija, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-3, original;

(Ukoliko ponuđač nema povjerljivih informacija nije obavezan da dostavi aneks-3.)

4) Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 45. Stav (1) tačka od a) do d) ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-4, original;

5)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 50. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-5, original;

6)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 52. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-6 ,original;

7)            Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% od PROCJENjENE vrijednosti po lot-u čija je vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 KM, original (kako je navedeno u tački 7. Poziva);

8) Licenca, izdata od nadležnog Ministarstva, kao dokaz da ponuđač ispunjava uslove za obavljanje radova u šumarstvu, ovjerena kopija, PONUĐAČI SU OBAVEZNI DA LICENCU DOSTAVE DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA;

9) Referens lista, original ili ovjerena kopija, ako je izdata na nivou JPŠ „Šume R.Srpske" a.d. Sokolac priznaje se samo Potvrda izdata u Direkciji preduzeća, a ne u nekom od organizacionih dijelova;

10) Rješenje o upisu u sudski registar (DOO, AD) , ili Uvjerenje od nadležnog opštinskog organa (SZR, STR..) kao dokaz da je ponuđač registrovan kod istog i ispunjava uslove za obavljanje pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu, šifra djelatnosti 02,40- ovjerena kopija;

11) Popisna lista osnovnih sredstava, tj. Izjava o tehničkoj opremljenosti, u skladu sa uslovima navedenim u tački 2.5.1. ovog Poziva za dostavu ponuda, ovjerena kopija ili original;

12) Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave kao dokaz za ispunjavanje preferencijalnog tretmana domaćeg i kvalifikacione strukture, u skladu sa uslovima navedenim u tački 2.5.1. ovog Poziva za dostavu ponuda, ovjerena kopija ili original;

13) Potpisan i pečatom ovjeren Nacrt ugovora, Obrazac dat u aneks-8, original ( nacrt ugovora ne treba popunjavati).

2.5.1 NAPOMENA: PONUĐAČ KOJI BUDE IZABRAN KAO IAJPOVOLjNIJI, A UZ PONUDU NIJE DOSTAVIO LICENCU ILI JE DOSTAVIO JŠCENCU, TJ. REŠENjE O ISPUNjENOSTI MINIMALNIH USLOVA ZA IZVOĐENjE RADOVA U ŠUMARSTVU OD NEKOG DRUGOG MINISTASTVA DUŽAN JE DA DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA DOSTAVI LICENCU OD

MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA i VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od dana predaje ponude).

Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu, a koji je donešen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Službeni glasnik R.Srpske broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), propisano je da radove, tj. usluge u šumarstvu mogu vršiti samo izvođači koji ispunjavaju sledeće uslove:

-Za izvođenje radova na iskorištavanju šuma (obim radova do 3.000 m3 na godišnjem nivou) potrebno je da izvođač posjeduje Licencu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te da ima najmanje 3 radnika od kojih jednog dipl.inž.šum ili šum. tehničara, a od sredstava rada potrebno je da ima minimalno 1 traktor ili 1 par (2 kom.) animala za vuču i jednu motornu pilu. Pravilnik definiše da ponuđači sa ovakvom licencom mogu aplicirati za radove u objektima rada u kojima je izvođačkim projektom predviđena količina maksimalno 600 m3.

-Za izvođenje radova na iskorištavanju šuma (obim radova preko 3.000 m3 na godišnjem nivou) potrebno je da izvođač posjeduje Licencu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te da ima najmanje 8 radnika od kojih jednog dipl.inž.šum. i jedanog šum. tehničara, a od sredstava rada potrebno je da ima minimalno 3 traktora ili 3 para (6 kom.) animala za vuču i tri motorne pile.

TAKOĐE NAPOMINjEMO DA AKO JE PONUĐAČ U POSTUPKU PRIBAVLjANjA LICENCE OD STRANE MINISTARSTVA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE ILI DA U MOMENTU DOSTAVLjANjA PONUDE HEMA MINIMALNO STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA SA KVALIFIKACIONOM STRUKTUROM KOJU PROPISUJU MATERIJAJŠI ZAKONI, MINIMALNO 8, ODNOSNO 3 RADNIKA, UZ OBAVEZNO STALNO ZAPOSLENOG DIPL. INŽ. ŠUMARSTVA I JEDNOG ŠUM. TEHNIČARA, ODNOSNO DIPL.INŽ. ILI ŠUMARSKOG TEHNIČARA DUŽAN JE DA DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA ZAJEDNO SA LICENCOM DOSTAVI I SPISAK TRAŽENIH CTAJIHO ZAPOSLENIH RADNIKA OD NADLEŽNE PORESKE UPRAVE, ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA I POTREBNA O.S.. AKO SE UZ PONUDU DOSTAVI SPISAK RADNIKA OD PORESKE UPRAVE, A NA ISTOM NIJE NAVEDENA KVALIFIKACIONA STRUKTURA PONUĐAČ JE DO ZAKLjUČIVANjA

UGOVORA OBAVEZAN DA DONESE DOKAZ DA IMA ZAPOSLENOG DIŠŠNŽ.ŠUMARSTVA I ŠUM. TEHNIČARA, ILI DIPL.INŽ. ŠUM I ŠUM.TEHNIČARA, A SVE KAKO PREDVIĐAJU MATERIJALNI PROPISI.

ZNAČI UGOVORNI ORGAN ZAHTJEVA DA SE LICENCA OD MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE DOSTAVI DO MOMENTA ZAKLjUČIVANjA UGOVORA, KAO USLOV ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA, A NE KAO USLOV ZA KVALIFIKACIJU!

PONUĐAČ JIZ LUŽAN UR1-DPO POPUIITI. 1KLPISDTI N OVJERITI [ŠČATOM CR[' AŠKGj. KOJI SU DATI U 11RŠ101U

oboi poziil. tlkođ!-; oi;abf.3a ponuđača ji; dl cl-: kophcthti; camo formv obrazaca, odiosj io ašžs-l. datih

U POZIVU ZA PREDMETNU NABAVKU.

OKAVJLA PONUĆAČA.11:DA UZ POPUDU JIOCTABH MOŠISLM IPEČLTOM ORIITEII AIIKICC-S. 1.1. MAIU'T UGOVORA, KŠŠŠ H'I'.KA POIUPDAILTI. K'AO LOKAČ LA JE POMUĐAČ CAI J) ACAL 1 SA 11{G1'IM.

Neće se prihvatiti poiuda ponuđača koji je propustio da dostavi potpisan i ovjeren aneks-8, tj. nacrt ugovora, dat u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda.

Svi dokumenti nz tačks 2.5 moraju biti opmttli ili ovjsrsne kopije ne starijs od rp?t mjeseia od dapa prjjjema lonude, ssm dokumenata pol 8 i 10 gdje je bitai pernod važeRćc licenne i da datum odjere ovih dokumenata nije stariji od tri mjeseca od dana prijema ponude.

Samo onnm moiućačnma čijs kpali(|ška»ijs zalo1)ol;avaju uslope utprđeie u »ozipu dosgavl.an.e iiOiiVJia dojiol.eno js da »astavs noci vitaic iabapke, u sklalu sa članom 44, stav (6) ZJN Vi.H.

2.6 Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, npr. SZR, SDP, SUR, UD, SUD....SAMO ZA JIOT-6 i JIOT-7 tj. usluge primicanja i privlačenja TNDS animalnom zapregom ili iznosa prostornog drveta, a u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju ispuljavati izvođači radova u šumarstvu od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srpske (Sl. Glasnik R.S. broj: 65/2019 od 05.08.2019 godine).

Poiuda treba da sadrži sledeće dokumeite:

1)            Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-1, original, (ukoliko ponudu

dostavlja grupa ponuđača ovaj obrazac mora biti popunjen tako da sadrži osnovne podatke o članovima grupe ponuđača uz obavezno navođenje člana grupe koji je ovlašten za komunikaciju sa ugovornim organom, koji je ovlašten da potpiše ponudu i ugovor o JN);

2)            Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-2, original;

3)            Obrazac povjerljivih informacija, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-3, original;

Ukoliko ponuđač nema povjerljivih informacija nije obavezan da dostavi aneks-3.

4)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 45. Stav (1) tačka od a) do d) ZJN BiH, Obrazac izjave

dat u aneksu-4, original;

5)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 50. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-5, original;

6)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Člana 52. ZJN BiH, Obrazac izjave dat u aneksu-6 ,original;

7)            Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, 1,5% od PROCJENjENE vrijednosti po lot-u čija je vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 KM, garancija za ozbiljnost ponude se odnosi na 1,5% od ukupne PROCJENjENE vrijednosti, (kako je navedeno u tački 7. Poziva) original;

8)            Uvjerenje od nadležnog opštinskog organa kao dokaz da je ponuđač registrovan kod istog i ispunjava uslove za obavljanje pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu, šifra djelatnosti 02,40- ovjerena kopija;

9)            Referens lista, original ili ovjerena kopija; ako je izdata na nivou JPŠ „Šume R.Srpske" a.d. Sokolac priznaje se Potvrda izdata samo iz Direkcije preduzeća, a ne iz organizacionih dijelova.

10)         Popisna lista osnovnih sredstava, ovjerena kopija ili original;

11)         Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave, ovjerena kopija; kao dokaz za ispunjavanje preferencijalnog tretmana domaćeg i kvalifikacione strukture, ovjerena kopija ili original;

12)         Potpisan i pečatom ovjeren Nacrt ugovora, Obrazac dat u aneks-8, original ( nacrt ugovora ne treba popunjavati).

Poiućači iin koje se oliosi tačka 2.6 dokumepte iz Člana 45, ZJN dostavl^u u skladu sa tačkom 2,4. Ovog poziva.

Svi dokumeiti iz tačke 2.6. moraju biti originali nli ovjerene kopije ne starije od tri mjesecz od dana prijsma popude. sem dokumenta pol S gdje je bitan period paženja uvjerenja n da datum cmjepe ovnh dokumsšta nije stariji od tri mjeseca.

2.7. Grupa ponuđača

2.7.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sledeći način:

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 2.2 podtačka c) pod stavkom 1), 2), stavkom 3) i stavkom 4) Poziva za dostavu ponuda, te uslov koji je naveden u tački 2.5 ili 2.6 podtačka 7). Znači grupa kao cjelina treba da dostavi sledeće dokumente: referens lista; popisna lista osnovnih sredstava; spisak radnika od nadležne Poreske uprave; popunjena Izjava iz člana 50. ZJN BiH, Garancija za ozbiljnost ponude, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova. Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije ne stariji od tri mjeseca od dana prijema ponude; - uslove koji su navedeni pod tačkom 2.2 podtačka a) i podtačka b) , tačkom 2.3, te uslove iz tačke 2.5 ili 2.6 podtačka 8) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi. Znači svaki član grupe treba da dostavi sledeće: Izjava, odnosno dokumengi predviđeni članom 45. ZJN BiH; Rešenje o upisu u sudski registar, odnosno (za npr SZR, SUR, SUD...) Uvjerenje od nadležnog opštinskog organa kao dokaz da je ponuđač registrovan kod istog i ispunjava uslove za obavljanje pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu, šifra djelatnosti 02,40.; Izjava po članu 52. ZJN BiH; Licencu .Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerrene kopije ne starije od tri mjeseca od prijema ponude. U skladu sa materijalnim propisima obavezno je posjedovanje licence za izvođenje radova u šumarstvu izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske za sve izvođače radova odnosno članove grupe koji će obavljati predmetne usluge/radove, tj. koji će učestvovati u realizaciji ugovora. Licencu je obavezan da dostavi svaki član grupe najkasnije do momenta zaključivanja ugovora, u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (Sl.glasnik R.Srpske, broj: 65/19 od 05.08.2019. godine), na način kako je opisano u tački 2.5.1 poziva. SVI TRAŽENI DOKUMENTI KOJE TREBA DA DOSTAVE SVAKI ČLAN GRUPE ILI GRUPA KAO CŠLINA MORAJU BITI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA KOJI SU NAVEDENI U OVOM POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA. SASTAVNI I OBAVEZNI DIO PONUDE SU I ANEKSI DATI KAO PRILOG POZIVU UREDNO POPUNjENI, POTPISANI I OVJERENI PEČATOM. Obavezan dno ponude grupe ponuđača su aneksi dati kao prilog poziva za dostavu ponuda. Aneks-8, nacrt ugovora, potpisuje i pečatom ovjerava nosilac grupe.

2.7.2 Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa^ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sledećem ponuđaču sa rang liste.

2.7.3.Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu tj. lotu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao. Obrazac za ponudu, mora biti popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu-1, original, mora biti popunjen tako da sadrži osnovne podatke o članovima grupe ponuđača uz obavezno navođenje člana grupe koji je ovlašten za komunikaciju sa ugovornim organom, koji je ovlašten da potpiše ponudu i ugovor o JN;

2.7.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

3. Priprema ponuda

3.1          Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

3.2          Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva knjižni uvez ili drugi uvez koji je osiguran jemstvenikom. Sve strane ponude treba da su numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, tako da se obezbjedi kontinuitet numerisanja, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Vrijednost ponude mora biti izražena u KM.

NAPOMENA: NEĐE SE PRIHVATITI PONUDE PONUĐAČA U KOJIMA SU ISPRAVKE ILI BILO KAKVE KOREKCIJE VRŠENE KOREKTOROM. PRIHVATIćE SE PONUDE U KOJIMA JE ISPRAVKA (ako je ima) URAĐENA NA NAČIN DA JE VIDLjIVA, POTVRĐENA POTPISOM PONUĐAČA I SA DATUMOM IZVRŠENE ISPRAVKE, A SVE U SKJ1ADU SA ČLANOM 18. STAV (1) TAČKA m) UPUSTVA ZA PRIPREMU MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA.

3.3          Ponuda se dostavlja samo u originalu u zatvorenoj koverti (lično ili poštom).

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa, do krajnjeg određenog roka, kako je definisano u tački 4. Poziva za dostavljanje ponuda. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-              naziv i adresa ugovornog organa,

-              naziv i adresa ponuđača,

-              naziv predmeta nabavke,

-              naznaka „ne otvaraj".

Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača na koverti mora biti naznačeno GRUPA PONUĐAČA .

3.4          Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

3.5          Ponuđači mogu napraviti spisak informacija (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 3) koje bi se trebale smatrati povjerljivim u skladu sa Članom 11. zakona. Ako ponuđač ne popuni obrazac ili uopšte ne dostavi obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

3.6.        Ponude moraju važiti 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

3.7.        Alternativna ponuda nije dozvoljena. 4. Rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama (lično ili poštom) na adresu:

ŠG Romanija Sokolac, Glasinačka broj 11, 71.350 Sokolac. Rok za dostavljanje ponuda je 15.07.2020. godine do 08:00 sati.

Ponude koje budu primljene nakon nakon isteka roka za dostavljanje ponuda neotvorene se vraćaju ponuđačima.

Javno otvaranje ponuda će se održati 15.07.2020. godine u 08:30 sati, u prostorijama ugovornog organa adresa: ŠG Romanija Sokolac, Glasinačka broj 11, 71350 Sokolac.

5.            Cijena ponude

Ponuđač treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksima 1 i 2. OBAVEZA PONUĐAČA JE DA KORISTE SAMO OBRAZAC ZA CPJENU PONUDE KOJI JE DAT U PRILOGU POZIVA KAO ANEKS-2. ODSTUPANjA OD ISTOG NISU DOZVOLjENA.

-Ukupna cijena mora isto biti izražena u obrascu za ponudu (Aneks -1) i obrascu za cijenu ponude (Aneks- 2). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz obrasca za cijenu ponude aneks-2.

-              Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

-              Ponuda đe se odbaciti ukoliko ponuđač propusti da navede jediničnu cijenu za bilo koju fazu koja se tiče iskorištavanja šuma, tj. jedinična cijena KM/m3 je obavezna, za faze rada koje se odnose na iskorištavanje šuma npr. sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje šds animalnom zapregom, iznosa prostornog drveta, izvoza šds traktorom. Ponuđač ne mora navesti jediničnu cijenu, za fazu rada izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka, ali je obavezno navesti ukupnu vrijednost za tu fazu rada u aneksu-2.

-Ponuđena cijena usluga treba uključivati sve obaveze vezane za te usluge (bez PDV-a).

-Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

-              Cijena ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u obrascu za dostavljanjponude. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima.

-Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano obrascem za ponudu, Izjava ponuđača (Aneks-1) i obrascem za cijenu ponude (Aneks-2). Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.

6.            Neprirodno niske ponude

-Ako ugovorni organ procjeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, pismeno će od ponuđača zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje ugovorni organ će odbaciti takvu

ponudu. Ugovorni organ će zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih Članom 66. ZJN BiH.

7.            Garancija za ozbiljnost ponude

7.1 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)            bezuslovna bankovna garancija (original), ne smije se bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti dostavljena u originalu na jedan od načina:

-Original bankarska garancija se pakuje u zatvorenu plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori naljepnicom na koju se stavlja pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjestu vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača;

-Plastična folija u kojoj je upakovana bankarska garancija mora biti označena rednim brojem i sastavni je dio ponude.

b)           gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

Ponuđač mora navesti tačan iznos (KM) zahtjevane garancije po lotu, za koji je ista tražena. U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od PROCJENjENE vrijednosti usluga koje se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtjeva samo ukoliko je vrijednost nabavke PO JlOT-u jednaka ili veća od 100.000,00 KM, garancija za ozbiljnost ponude se odnosi na 1,5% od ukupne PROCJENjENE vrijednosti koje su za svaki lot navedene u tački 1.5 Poziva za dostavu ponuda, tj. u tehničkoj specifikaciji.

Zahtjevani iznosi garancije za ozbiljnost ponude po LOT-u iznosi:

LOT-3 = 1.878,18 KM;

Ugovorni organ će izvršiti obustavu sredstava za garanciju za ozbiljnost ponude u svim slučajevima koji su

predviđeni ZJN.

NAPOMENA:

Postupajući u skladu sa Zaključkom Uprave JPŠ broj: 01-6518/18 od 01.11.2018. godine u PJN kao garancija za ozbiljnost ponude više se ne može koristiti Potvrda o potraživanju novčanih sredstava kod JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d Sokolac.

PONUDE U KOJPMA JE NA HME GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE DOSTAVLjENA POTVRDA O POTRAŽIVANjU SREDSTAVA OD JPŠ „ŠUME REPUBJŽKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC BIĆE ODBAČENE, PRIHVATLjIVE SU SAMO PONUDE GDJE JE GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE DOSTAVLjENA U OBLIKU NAVEDENOM U PODTAČKI a) I b) TAČKE 7.1 OVOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA. PISMO NAMJERE KAO DOKAZ GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE NEĆE SE PRIHVATITI.

8.            Ispravka računskih grešaka

- Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbapuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: