Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova u nadležnosti općine Ilijaš iz oblasti visokogradnje i niskogradnje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

OPĆINA ILIJAŠ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 108-1-2-1-69/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Ilijaš
Kontakt osoba: Šabić Zijo 033 580 672
Adresa: 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj: 71380
Opština/Grad: Ilijaš
IDB/JIB: 4200621930005
Telefon: 033580657
Faks: 033400505
Elektronska po{ta: o_ilijas@bih.net.ba
Internet adresa:www.ilijas.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ILIJAŠ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 40.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge nadzora nad izvođenjem radova u periodu 2014-2017
godine
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova u nadležnosti
općine Ilijaš iz oblasti visokogradnje i niskogradnje.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
40.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
lokacije na općini Ilijaš
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dostaviti zahtjev za izuzimanje TD koja treba da sadrži naziv
predmeta nabavke i dokaz o uplaćenoj novčanoj naknadi. Novčana
naknada za TD iznosi 10,00 KM, a uplaćuje se na žiro-račun broj:
1602000000710645 Vakufska banka d.d. Sarajevo- Općina Ilijaš-
Budžet, Vrsta prihoda: 722612, Šifra Općine 040, svrha: otkup TD
dokumentacije za usluge nadzora.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljni uslovi i zahtjevi dati u TD.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljni uslovi i zahtjevi dati u TD.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljni uslovi i zahtjevi dati uTD.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: ul.126.Ilijaške brigade br.6 Ilijaš, suteren zgrade općine -
Velika sala
(A-7837-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: