Nabavka usluga nadzora nad sanacijom regionalnih cesta R-435a, R435, R418b, R851 i R-437

Datum objave: 24.07.2019. 09:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

78-7-2-26-3-17/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ/K
IDB/JIB 4227286280004
Kontakt osoba Adisa Rahimić
Adresa M. Tita 91
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 514-811
Faks (036) 514-810
Elektronska pošta ministarstvo.prometa@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge nadzora nad sanacijom regionalnih cesta R-435a, R435, R418b, R851 i R-437 – 6 LOT-ova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge nadzora nad sanacijom regionalnih cesta R-435a, R435, R418b, R851 i R-437 – 6 LOT-ova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti:
za ponuđače iz BIH koji su privredna društva/pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena
kopija, čiji datum izdavanja nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja
ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorni organ, odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan/datum za prijema
ponuda). Akteulni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji,
propisano da ih takav dokument sadrži
za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je
izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne
ispuni slijedeće minimalne uslove a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona a to su:
a) Da ima pozitivno poslovanje dobavljača u predmetnom segmentu, u zadnje tri godine, odnosno od početka
poslovanja u predmetnom segmentu, ukoliko je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom u periodu manjem od
zadnje tri godine
b) Da ima uspješno iskustvo u realizaciji jednog ( 1 ) zaključenog ugovora o izvršenim radovama (za svaki LOT ponuđač
mora posjedovati jedan ugovor u visini ne manjoj od procijenjene vrijednosti LOT-a ukoliko dostavlja ponudu za više LOT-
ova) koji su predmet ove nabavke, čija ukupna vrijednost nije manja od procijenjene vrijednosti radova.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti (čl. 51. ZJN), ponuđači su dužni dokazati sljedeće:
U cilju dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač mora imati na raspolaganju tehničko osoblje i to:
- jednog (1) dipl.ing.građ. s položenim stručnim ispitom iz oblasti građevinarstva, kao i iskustvom u oblasti nadzora
na najmanje tri ugovora kao voditelj nadzornog tima, (za svaki LOT po jednog dipl.ing.građ. s položenim stručnim ispitom iz
oblasti građevinarstva)
- jednog (1) dipl.ing.građ. s položenim stručnim ispitom iz oblasti građevinarstva, smjer geotehnika za sve LOT-ove
- jednog (1) dipl.ing. geologije s položenim stručnim ispitom za sve LOT-ove

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2019. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2019. 11:30:00
Adresa i mjesto Ministartsvo saobraćaja i veza HNK-a, Maršala Tita br. 91


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – R-435a, Sanacija asfalta i dr., Potoci-Humi, nadzor IV faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – R-435a, Sanacija asfalta i dr., Potoci-Humi, nadzor IV faza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


III Ukupna količina ili obim ugovora
JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-435a, Potoci-Rujište


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - R-435a, Sanacija puta Rujište-raskrsnica za Zijemlje, nadzor IV faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - R-435a, Sanacija puta Rujište-raskrsnica za Zijemlje, nadzor IV faza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


III Ukupna količina ili obim ugovora
JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-435a, Potoci-Rujište


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - R-435, Sanacija puta Konjic-Borci, nadzor nad izvođenjem na L5a i L6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 - R-435, Sanacija puta Konjic-Borci, nadzor nad izvođenjem na L5a i L6

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


III Ukupna količina ili obim ugovora
JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-435, Konjic-Borci


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - R-418b, Sanacija puta Kalovljakova luka-Milaševica, nadzor I faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 - R-418b, Sanacija puta Kalovljakova luka-Milaševica, nadzor I faza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


III Ukupna količina ili obim ugovora
JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-418b, dionica Kalovljakova luka-Milaševica


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - R-437, Sanacija Kostajnica-Bilišine, nadzor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 - R-437, Sanacija Kostajnica-Bilišine, nadzor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


III Ukupna količina ili obim ugovora
JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-437, Ostrožac-Fojnica


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji puta Konjsko-Klanci-Drežnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6 - Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji puta Konjsko-Klanci-Drežnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


III Ukupna količina ili obim ugovora
JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Cesta Konjsko-Klanci-Drežnica

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
78-7-2-26-3-17/19
PODIJELI: