Nabavka usluga najma multifunkcijskih mašina u periodu 2017-2019 godina

Datum objave: 23.09.2016. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1415-1-2-36-3-48/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDIŠNJI URED SARAJEVO
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Senadin Avdukić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-819
Faks (033) 289-896
Elektronska pošta senadin.avdukic@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Najam multifunkcijskih mašina za potrebe Porezne uprave Federacije BiH u periodu 2017-2019 godina

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Najam multifunkcijskih uređaja za izradu crno bijelih kopija i crno bijelih ispisa formata A-4 A-3 po sistemu "po izrađenoj
kopiji/ispisu",te umnožavanje i reprodukcija pisanog materijala za potrebe Porezne uprave Federacije BiH-Središnji ured
Sarajevo sa regionalnim odsjecima i Kantonalni porezni uredi (Sarajevo, Bihać, Orašje,Tuzla, Zenica, Goražde, Novi Travnik,
Mostar, Ljubuški i Livno) sa poreznim ispostavama.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79500000-9 Pomoćne kancelarijske usluge
Dodatni predmet(i) 79521000-2 Usluge fotokopiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U sjedištima Središnjeg ureda i regionalnih odsjeka kao i Kantonalnih poreznih ureda i Poreznih ispostava

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plačanje putem trezora Federalnog ministarsva finansija/financija

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.11.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto Porezna uprava Federacije BiH, Središnji ured Sarajevo, Husrefa Redžića 4

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sa ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ će zaključiti okvirni sporazum zaključno sa
31.12.2019.godine. U skladu sa potrebama i raspoloživim sredstvima, ugovorni organ će u skladu sa zaključenim okvirnim
sporazumom zaključivati godišnje ugovore za 2017, 2018 i 2019. godinu.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Šerif Isović
UIN 4200575050089
Contact person Senadin Avdukić
Address Husrefa Redžića 4
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 289-819
Fax number (033) 289-896
Email address senadin.avdukic@fpu.gov.ba
Website address www.pufbih.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in I 1.

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Lease of multifunctional equipment ( printing and copying) for the needs of the Tax Administration of the Federation of BiH
for the period 2017-2019.


II 1.b. Description of the object of the contract

Lasses of multifunctional equipment for producing A4 and A3 format black and white copies and black and white printouts
as per "copy-printout produced"systemfor the Head Office in Sarajevo and 10 cantonal tax offices with local tax offices
purposes of organizational units

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 79500000-9 Office-support services
Additional object(s) 79521000-2 Photocopying services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to the tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

28.10.2016.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 8.11.2016. 09:00:00
Address and place Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ul. Husrefa Redžića br.4
Sarajevo 71000
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1415-1-2-36-3-48/16
PODIJELI: