Nabavka usluga nenamjenskog novčanog kredita

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

Z. U. "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKA KRUPA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1150-1-2-1-1/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Z. U. "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKA KRUPA
Kontakt osoba: MERIMA GERZIĆ
Adresa: DŽ. ČAUŠEVIĆA 1
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263207550006
Telefon: 037471047
Faks: 037471048
Elektronska po{ta: domzdravljabkrupa@gmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotoveNe
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNABAVKA NENAMJENSKOG NOVČANOG KREDITA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNABAVKA NOVČANIH SREDSTAVA OD POSLOVNIH
BANAKA
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora120.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DOM ZDRAVLJA BOS .KRUPA
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
5 GODINA
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
DATI U TD
III.4. Ograničenja za učešćeObavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDATI U TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DATI U TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DATI U TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeDatum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponudaDatum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: DŽ.ČAUŠEVIĆA BR.1, BOS.KRUPA
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije uplatiti na žiro
račun 1610350015920070 kod Raiffeisen banke, a ista se može
preuzeti lično ili dostaviti poštom.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: GERZIĆ MERIMA
Adresa: DŽ. ČAUŠEVIĆA 1
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
Telefon: 037471047
Faks: 037471048
Elektronska po{ta: domzdravljabkrupa@gmail.com
(A-5311-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: