Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBINJE
ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" A.D. BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 387-1-2-1-96/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBINJE, ZEDP
"ELEKTRO-BIJELJINA" A.D. BIJELJINA
Kontakt osoba: ekonomski dio: Slađana Jagodić tehnički dio:
Željko Grebić
Adresa: MAJEVIČKA 97
Poštanski broj: 76300
Opština/Grad: Bijeljina
IDB/JIB: 4400358420004
Telefon: 055226700
Faks: 055210304
Elektronska po{ta: elektrobn@teol.net
Internet adresa:www.elektrobijeljina.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila za potrebe
voznog parka ZEDP ,,Elektro-Bijeljina" a.d. i Radnih jedinica,
prema Planu nabavki za2014.godinu-Ponovljeno Obavještenje.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Sjedište ugovornog organa u Bijeljini ili u Radnim jedinicama:
Ugljevik,Zvornik,Vlasenica i Bratunac.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana ili do realizacije ugovorene vrijednosti
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Odloženo plaćanje,prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Uslovi za učešće iz čl. 24.ZJN BiH,a dokazi definisani detaljno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi za učešće iz čl. 25.ZJN BiH,a dokazi definisani detaljno u
tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi za učešće iz čl. 26.ZJN BiH,a dokazi definisani detaljno u
tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. PREMIJA ZA OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI,
učešće:80,00 %
2. PREMIJA ZA AUTONEZGODU, učešće:15,00 %
3. ROK ISPLATE ŠTETE, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
24.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 23,40sa PDV-om.
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Poslovne prostorije Upravne zgrade
ZEDP,,Elektro-Bijeljina" a.d. Ul.Majevička 97. Bijeljina
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti u sjedištu
ugovornog organa u Bijeljini u(Službi komercijale) radnim danom
od 07 do 15 časova. Ista se može dostaviti i putem pošte nakon
pismenog zahtjeva i dokaza o izvršenoj uplati naknade. Uplatu
naknade izvršiti na ‘iro račun: 5550010000400094kod Nove Banke u
Bijeljini.Ponuđači koji su učestvovali u prvom postupku predmetne
nabavke oslobođeni su plaćanja naknade.Ponuđači izvan BiH mogu
se obratiti na navedenu adresu Ugovornog organa radi slanja
instrukcije za plaćanje.
(A-7966-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: