Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-441/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 1.166.410,26
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazumaPredmet javne nabavke je pružanje usluga sukcesivne nabavke avio
karata za potrebe MO BiH i OS BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaPredmet javne nabavke je pružanje usluga sukcesivne nabavke avio
karata za potrebe MO BiH i OS BiH, a u skladu sa tačkom 4. TD.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma1.166.410,26
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radovaSarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet institucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(čl.24 ZJN)- dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(čl.25-ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(čl.26-ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Jedinstveni popust na TSC (naknada za izdavanje avionskih
karata ) za sve svjetske destinacije, učešće:90,00 %
2. Rok plaćanja izraženo u punim danima, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, sala 226
(A-6358-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: