Nabavka usluga održavanja elektroinstalacija u objektima Centralne banke Bosne i Hercegovine

Datum objave: 11.10.2016. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-1-2-586-3-107/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba Sanja Romić-Bajramović
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-234
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta amujacic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

47000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja elektroinstalacija u objektima Centralne banke Bosne i Hercegovine


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

usluga održavanja elektroinstalacija u objektima Centralne banke Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija preuzima se isključivo preko portala e-nabavke. Svi zahtjevi za pojašnjenje dokumentacije kao i
odgovori na iste takođe se upućuju preko navedenog portala. Upiti zainteresovanih dobavljača u vezi sa preuzimanjem
dokumentacije kao i pojašnjenjima iste koji budu upućeni ugovornom organu na bilo koji drugi način osim preko portala,
neće se razmatrati!


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

održavanje elektroinstalacija za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50711000-2 Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija u
zgradama

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

održavanje elektroinstalacija za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50711000-2 Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija u
zgradama

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

održavanje elektroinstalacija za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50711000-2 Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija u
zgradama

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-2-586-3-107/16
PODIJELI: