Nabavka usluga održavanja ERP (MIS2 Open)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-2-1-312/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051246080
Faks: 051215570
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i druge slične usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Održavanje ERP (MIS 2 Open)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
132.478,63
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
F.C.O. Kupca
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema
zemlji porijekla
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15 KM
na ŽR 565-501-4200000-338 ili na blag.pred.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kralja Petra I Karađorđevića br.93, Banja Luka, Sala za
otvaranje tendera
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051246080
Faks: 051215570
Elektronska po{ta: sanela.jungic@postesrpske.com
(A-7282-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: