Nabavka usluga održavanja i servisiranja bežičnih telefona, telefona, telefax aparata i telefonske centrale

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 45-1-2-1-51/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Agencija za policijsku podršku
Kontakt osoba: Marija Čančić
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201442540004
Telefon: 033727569
Faks: 033727528
Elektronska po{ta: marija.cancic@psa.gov.ba
Internet adresa:www.psa.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 5.128,20
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje i servisiranje opreme za prenos podataka i glasa.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje i servisiranje bežičnih telefona, telefona, telefax
aparata i telefonske centrale.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
KaouTD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Agencija za policijsku podršku-potporu, Aleja Bosne Srebrene bb,
Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
KaouTD
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
KaouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
KaouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
KaouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena norma sata, učešće:60,00 %
2. Vrijeme odaziva na poziv po prijavi kvara, učešće:20,00 %
3. Garancija na izvršenu uslugu, učešće:20,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:12.5.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Agencija za policijsku podršku-potporu, Ul. Aleja Bosne
Srebrene bb, 71 000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Marija 033/727-569
(A-5236-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: