Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila

Datum objave: 20.12.2018. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.12.2018.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1171-1-2-472-3-72/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Nebojša Djurdjić
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 635-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila
Dodatni predmet(i) 50113000-0 Usluge popravaka i održavanja autobusa
  50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da.Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da.Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.1.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.1.2019. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.1.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto ZP"Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad,Kompleks Andrićgrad - sala za
sastanke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 : Redovno servisiranje i održavanje vozila Volkswagen

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila Volkswagen.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa pružaoca usluge.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Redovno servisiranje i održavanje vozila Škoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila Škoda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3:Redovno servisiranje i održavanje vozila Audi.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje vozila Audi.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4: Redovno servisiranje i održavanje vozila Toyota

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje vozila Toyota

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5: Redovno servisiranje i održavanje vozila Dacia

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila Dacia

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6: Redovno servisiranje i održavanje vozila Lada

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje vozila Lada

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7: Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Mercedes-benz

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Mercedes-benz

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50113000-0 Usluge popravaka i održavanja autobusa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8: Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Isuzu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Isuzu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50113000-0 Usluge popravaka i održavanja autobusa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9:Redovno servisiranje i održavanje vozila kamion MAN

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila kamion MAN

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10 : Redovno servisiranje i održavanje vozila traktor IMT

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila traktor IMT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija servisa ponuđača.

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1171-1-2-472-3-72/18
PODIJELI: