Nabavka usluga održavanja informacionog sistema e-Nabavke

Datum objave: 29.09.2016. 12:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1398-1-2-31-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4201071380009
Kontakt osoba Dario Kihli
Adresa Maršala Tita 9a/I
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-590
Faks (033) 251-595
Elektronska pošta kontakt@javnenabavke.gov.ba
Internet adresa www.javnenabavke.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

179487,17

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja informacionog sistema e-Nabavke


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja informacionog sistema e-Nabavke

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4100 sati za period od 3 godine

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Agencija za javne nabavke - Sarajevo
Maršala Tita 9a/I, 71000 Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti dokazati da profesionalne kvalifikacije licâ koja
su odgovorna za pružanje konkretnih usluga odgovaraju složenosti i kompleksnosti predmetne nabavke.
Kako se radi o složenom i kompleksnom sistemu, koji ima veliki broj korisnika i koji je od velike važnosti za BiH, te njegova
24-satna dostupnost u punom kapacitetu je neophodna, tražimo da ponuđač obezbijedi tim za održavanje koji se sastoji od:
1. Arhitekta softverskog rješenja (Solution Architect)
a) Minimalno 3 godine radnog iskustva na poziciji razvoja softverskih rješenja na bazi Microsoft ASP.NET i Microsoft SQL
Server tehnologija.
b) Posjedovanje certifikata:
- Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
- Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
2. Administrator baze podataka (Database Administrator)
a) Minimalno 3 godine radnog iskustva na poziciji održavanja sistema baziranih na Microsoft SQL Server tehnologiji.
b) Posjedovanje certifikata:
- Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
- Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
3. ASP.NET developer
a) Minimalno 2 godine radnog iskustva u razvoju rješenja baziranih na Microsoft .NET Framework 4 i ASP.NET
tehnologijama.
b) Posjedovanje certifikata:
- Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4
Pored navedenih uslova, potrebno je da barem jedan od članova tima za održavanje ima iskustvo na održavanju većih
sistema, sa minimalno 10.000 korisnika.
Detaljni dokazi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 9a/I, 71000 Sarajevo - soba broj 115

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1398-1-2-31-3-8/16
PODIJELI: