Nabavka usluga održavanja informacionog sistema

Datum objave: 08.07.2016. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.07.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

166-7-2-19-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200872000007
Kontakt osoba Eldina Smailagić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-074
Faks (033) 286-094
Elektronska pošta javne.nabavke@parlament.ba
Internet adresa www.parlament.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje informacionog sistema


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

održavanje informacionog sistema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50324100-3 Usluge održavanja sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Parlamentarna skupština BiH, Trg BiH 1, Sarajevo,Mala sala na I spratu


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje mreže, servera i servisa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje mreže, servera i servisa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Trg BiH broj 1ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje postojećeg sistema za upravljanje predmetima i dokumentima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje postojećeg sistema za upravljanje predmetima i dokumentima (OWIS sistem)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Trg BiH broj 1ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje e-sjednica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje e-sjednica u Bijeloj sali Parlamentarne skupštine BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
166-7-2-19-3-13-16.pdf
PODIJELI: